For­mat

BT - - SUPERLIGA -

kam­pe­ne eft er i søm­me­ne. NÅR ALT DET­TE er sagt, så hu­sker vi på, at net­op Wil­li­am Kvist spil­le­de frem­ra­gen­de mod Ser­bi­en i Beo­grad. Han spil­le­de so­lidt og godt sam­men med Ka­h­len­berg, der desvær­re har lidt af ska­der her i for­å­ret, men det gør jo sik­kert ik­ke Thomas Dela­ney no­get.

Jeg glæ­der mig til at se ham og hans kol­le­ger ud­fol­de de­res in­ter­na­tio­na­le for­mat i det dan­ske Cla­si­co og hå­ber, land­stræ­ne­ren kom­mer for­bi og ka­ster end­nu me­re glans over fo­re­stil­lin­gen.

FCKs An­dreas Cornelius og Da­ni­el Ag­ger fra Brønd­by er to af de spil­le­re, der kan ta­ge tu­ren fra den dan­ske Su­per­liga til EM- slut­run­den i Frank­rig næ­ste som­mer.

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.