Re­kor­dud­be­ta­ling lør­dag på Od­dset

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

End­nu en dansk ak­tør på den På­ske­lør­dag hand­le­de for man­ge men­ne­sker om no­get helt an­det end æg med marci­pan­fyld, stær­ke øl, iskold snaps og på­ske­kyl­lin­ger.

For dem, der spil­le­de på Od­dset hos Dan­ske Spil, blev det for de fl estes ved­kom­men­de en dag, som de vil hu­ske til­ba­ge på med be­gej­string.

Da­gen blev nem­lig den bed­ste en­kelt­stå­en­de dag for Od­dset- spil­ler­ne no­gen­sin­de i Od­dsets me­re end 20- åri­ge hi­sto­rie. Spil­ler­ne kun­ne til­fø­je det stat­se­je­de spil­le­sel­skab et hi­sto­risk mi­nus på 19 mil­li­o­ner kro­ner.

Sej­re til nær­mest samt­li­ge fa­vo­rit­ter i he­le fod­bol­d­Eu­ro­pa var af­gø­ren­de for den re­kord- sto­re lus­sing til Dan­ske Spil.

De man­ge for­ud­si­ge­li­ge re­sul­ta­ter be­tød, at den ek­si­ste­ren­de ge­vin­stre­kord, som blev sat for et år si­den, blev slå­et med seks mil­li­o­ner kro­ner.

Ar­se­nals sejr over Li­ver­pool sik­re­de mas­ser af pen­ge til Od­dset- spil­ler­ne. Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.