FOR­E­NET FØR DØ­DEN

In­ge Rif­b­jerg vend­te hjem, da Klaus ik­ke kun­ne me­re:

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Lars Lin­de­vall larh@ bt. dk)

RIF­B­JERG- FAN

Den kom­plet­te Klaus Rifb jerg­s­am­ling fyl­der om­kring to me­ter i Hanne- Vi­be­ke Holsts bog­re­o­ler.

Hun er dat­ter af dig­te­ren Knud Holst, som var en nær ven af Rifb jerg-fa­mi­li­en, og hun hu­sker ty­de­ligt, at Klaus Rifb jerg kom i barn­doms­hjem­met.

Lør­dag dø­de den kend­te og om­dis­ku­te­re­de dan­ske for­fat­ter eft er lang tids syg­dom.

» Rifb jerg var en kæm­pe i dansk lit­te­ra­tur og i sam­fun­det. Det er næ­sten li­ge­som, hvis Dron­nin­gen var død, « si­ger Hanne- Vi­be­ke Holst.

Hun be­skri­ver for­fat­te­ren som en ’ stor skik­kel­se med en kæm­pe kunst­ne­risk kraft ’.

» Han har væ­ret enormt vi­tal li­ge si­den 50’ er­ne - bå­de som for­fat­ter og sam­funds­de­bat­tør. Nog­le har op­fat- tet ham som pro­vo­ke­ren­de og ir­ri­te­ren­de, men han har al­tid væ­ret frygt­løs og ufor­fær­det. Og han har stå­et sten­sik­kert på si­ne hold­nin­ger og vær­di­er. «

Selvsik­ker og ka­ris­ma­tisk

Hen­des far Knud Holst var en del af den mo­der­ni­sti­ske strøm­ning i be­gyn­del­sen af 60er­ne, og han mød­te Klaus Rifb jerg i sam­me for­fat­ter­mil­jø.

» De var enormt go­de ven­ner, og han kom i vo­res hjem, da jeg var en lil­le pi­ge. Jeg hu­sker Klaus Rifb jerg som en me­get selvsik­ker og ka­ris­ma­tisk mand. Og så hav­de han den dy­be stem­me og den me­get spe­ci­el­le Rifb jerg’ske in­to­na­tion, « si­ger Han­neVi­be­ke Holst.

Rifb jergs for­fat­ter­skab har væ­ret en stor in­spira­tions­kil­de for Han­neVi­be­ke Holst. Hun har fl ere fa­vo­rit­ter, men hans de­but- ro­man ’ Den kro­ni­ske uskyld’ har gjort et sær­ligt ind­tryk:

» Min søn har fak­tisk li­ge læst ’ Den kro­ni­ske uskyld’, så vi har snak­ket me­get om den her­hjem­me. For rig­tig man­ge un­ge men­ne­sker har den gjort et dybt ind­tryk. For det før­ste er det en rig­tig god hi­sto­rie. Og så ser man he­le den sprog­li­ge saft og kraft , som han hav­de. Han var en ele­gant, kraft fuld sprog­for­ny­er med sin helt egen to­ne. Og en ut­ro­lig let­hed – kan kun­ne alt sprog­ligt. «

At han var en mand med stær­ke hold­nin­ger, kom til ud­tryk bå­de som for­fat­ter og pri­vat­per­son, me­ner Hanne- Vi­be­ke Holst:

» Han hav­de kraft ige vær­di­er i for­hold til sam­fun­det og i for­hold til fri­sind. Han var kul­tur­ra­di­kal, og det be­tød, at han var me­get imod en­hver form for snæ­ver­sy­net­hed, frem­med­fj end­sk­hed og in­to­le­ran­ce. «

Hans rol­le som sam­fund­skri­ti­ker med­før­te da og­så, at nog­le op­fat­te­de ham som en pro­vo:

» Han sag­de li­ge præ­cis, hvad der pas­se­de ham, og han var hel­ler ik­ke bleg for at væ­re ut­ro­lig per­fi d – og­så over for ven­ner – i sit for­fat­ter­skab. Han har gam­le ven­ner, som blev til fj en­der, for­di han har skre­vet om dem på en li­det fl at­te­ren­de må­de. Han slog nog­le slag i bol­le­dej­en, hvis han syn­tes, at det var nød­ven­digt, og så var han iskold over for, hvad folk tænk­te. «

1931– 2015 KLAUS RIF­B­JERG

En ung Klaus Rif­b­jerg for­an sin enor­me bog­re­ol. Ar­kiv­fo­to: Scan­pix

For­fat­te­ren Hanne- Vi­be­ke Holst har samt­li­ge Klaus Rif­b­jergs bø­ger hjem­me i sin bog­re­ol. Fo­to: Tom­my Ko­fo­ed

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.