DI­NE RYGS­MER­TER KAN VÆ­RE GIGT

Ny forsk­ning vi­ser, at én ud af ti kro­ni­ske ryg­pa­tien­ter har en po­ten­ti­elt in­va­li­de­ren­de gigtsyg­dom. For­sker­ne er over­ra­ske­de og an­be­fa­ler nu scre­e­ning af al­le pa­tien­ter med kro­ni­ske rygs­mer­ter

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Dort­he Brø­ker Kristensen

Har du stiv­hed og nat­li­ge smer­ter i lænd og ryg, der er så slem­me, at du våg­ner og må op at be­væ­ge dig? Det kan væ­re tegn på rygsøj­le­gigt, en så­kaldt in­f­lam­ma­to­risk gigtsyg­dom, der kræ­ver me­di­cinsk be­hand­ling.

Et nyt forsk­nings­pro­jekt på Kong Chri­sti­an X’s Gigt­ho­spi­tal i sam­ar­bej­de med Ryg­cen­tret i Mid­del­fart og for­ske­re fra hen­holds­vis Aar­hus og Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, hvor 1.000 pa­tien­ter med kro­ni­ske læn­des­mer­ter blev scan­net og fik ta­get blod­prø­ver, vi­ser, at hver 10. hav­de ty­de­li­ge tegn på rygsøj­le­gigt.

» Del­ta­ger­ne i un­der­sø­gel­sen var pa­tien­ter, der ik­ke kun­ne kom­me vi­de­re med be­hand­lin­gen hos egen læ­ge, og vo­res re­sul­ta­ter be­kræf­ter vig­tig­he­den af at til­by­de scan­ning til pa­tien­ter med kro­ni­ske rygs­mer­ter. Det er nem­lig uhy­re vig­tigt for frem­tids­ud­sig­ter­ne, at rygsøj­le­gigt op­da­ges tid­ligt, så pa­tien­ten kan kom­me i den ret­te be­hand­ling og va­ri­ge ska­der kan fore­byg­ges, « si­ger Oli­ver Hen­dri­cks, der er lek­tor, over­læ­ge og ph. d på Kong Chri­sti­an X’s Gigt­ho­spi­tal.

Iføl­ge Oli­ver Hen­dri­cks kan du væ­re syg i åre­vis, in­den det bli­ver syn­ligt, at der er no­get galt, og det kan gø­re det van­ske­ligt at stil­le di­ag­no­sen.

Dybt in­de i krop­pen

» Er en fin­ger tyk og bul­len, er det ty­de­ligt, at den er be­tændt, men når det gæl­der rygsøj­le­gigt, lig­ger be­tæn­del­sen skjult dybt in­de i krop­pen i nær­he­den af ryg og bæk­ken, « på­pe­ger han.

Han for­kla­rer, hvor­dan syg­dom­men be­vir­ker, at der over en år­ræk­ke sker en for­be­ning af knog­le­struk­tu­rer­ne, der vok­ser sam­men, så pa­tien­ten bli­ver me­re og me­re stiv. Sam­ti­dig sker der en ero­sion, så knog­ler­ne bli­ver svæk­ke­de, hvil­ket for­rin­ger funk­tio­nen af de om­kring­lig­gen­de led, som bli­ver usta­bi­le.

Det er der­for vig­tigt at op­da­ge de pa­tien­ter, der er i ri­si­ko for at få et al­vor­ligt for­løb, in­den det går så galt, og ska­den er sket, da ube­hand­let rygsøj­le­gigt iføl­ge Berit Schi­øt­tz- Christensen, der er over­læ­ge i re­u­ma­to­lo­gi, ph. d. og pro­fes­sor og forsk­nings­le­der på Ryg­cen­ter Syd­dan­mark, kan ha­ve al­vor­li­ge kon­se­kven­ser.

» Kom­mer du ik­ke i be­hand­ling, sker der over tid dét, at ryg­gen bli­ver krum. Du bli­ver skæv i krop­pen, hof­ter­ne bli­ver bø­jet og bryst­kas­sen bli­ver stiv, hvil­ket kan gø­re det svært at træk­ke vej­ret or­dent­ligt. Alt det­te på­vir­ker funk­tions­ev­nen og re­sul­te­rer i, at det bli­ver svært at kom­me om­kring, og der­med svært at fort­sæt­te et ak­tivt liv. Li­ge­som det kan væ­re svært at pas­se sit ar­bej­de, « si­ger Berit Schi­øt­tz- Christensen.

I mod­sæt­ning til et rønt­gen­bil­le­de, der først ef­ter ot­te- ti år vi­ser even­tu­el­le knog­le­for­an­drin­ger, kan en MR- scan­ning iføl­ge Berit Schi­øt­tz- Christensen al­le­re­de ef­ter få må­ne­der el­ler et år vi­se, om der er væ­ske­dan­nel­se i knog­ler­ne, hvil­ket er et tegn på en gig­tre­ak­tion.

Må­l­ret­tet træ­ning

» Vo­res un­der­sø­gel­ser vi­ser, at vi ved at sæt­te tid­ligt ind for­mår at for­bed­re livskva­li­te­ten mar­kant på trods af syg­dom­men – bå­de ved hjælp af me­di­cin, men og­så ved, at pa­tien­ten træ­ner må­l­ret­tet, og hå­bet er, at vi helt kan sluk­ke re­ak­tio­nen i ryg­gen, så vi und­går de svæ­re for­an- drin­ger, der el­lers kom­mer over tid, « si­ger Berit Schi­øt­tzChri­sten­sen.

At ta­ge gigt­me­di­cin er dog ik­ke uden om­kost­nin­ger og kan iføl­ge Berit Schi­øt­tzChri­sten­sen væ­re for­bun­det med en ræk­ke bi­virk­nin­ger som ek­sem­pel­vis ma­ve­sår, li­ge­som du ri­si­ke­rer en på­virk­ning af ny­rer og hjer­te og dit blod­tryk.

» Men er al­ter­na­ti­vet en syg­dom, der gør, at du er nødt til at sid­de der­hjem­me og ik­ke kan kom­me uden­for en dør? Det er den af­vej­ning, man skal la­ve, og det kræ­ver grun­dig vej­led­ning, « si­ger Berit Schi­øt­tz- Christensen.

Man­ge får det bed­re

Og un­der­sø­gel­ser vi­ser, at to tred­je­de­le af al­le pa­tien­ter får det mar­kant bed­re og kan fun­ge­re i dag­lig­da­gen og bi­be­hol­de de­res job, når de kom­mer i gang med en må­l­ret­tet be­hand­ling.

» Ibupro­fen el­ler et lig­nen­de præ­pa­rat, som er be­tæn­del­ses­dæm­pen­de, er en af hjør­ne­ste­ne­ne i be­hand­lin­gen og kan for man­ge pa­tien­ter i kom­bi­na­tion med et øvel­ses­pro­gram væ­re nok til, at symp­to­mer­ne af­ta­ger mar­kant, « si­ger Oli­ver Hen­dri­cks, der un­der­stre­ger at rygsøj­le­gigt er en kro­nisk syg­dom, men at rig­tig man­ge pa­tien­ter op­når, at symp­to­mer­ne kan sty­res.

’’ Vo­res un­der­sø­gel­ser vi­ser, at vi ved at sæt­te tid­ligt ind for­mår at for­bed­re livskva­li­te­ten mar­kant på trods af syg­dom­men – bå­de ved hjælp af me­di­cin, men og­så ved, at pa­tien­ten træ­ner må­l­ret­tet

Berit Schi­øt­tz- Christensen, over­læ­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.