’’

BT - - NYHEDER - Thomas Lar­sen, po­li­tisk kom­men­ta­tor

Det kan godt væ­re, der er nog­le i bag­lan­det, der pi­ber. Men Løk­ke er for dre­ven til at la­de sig på­vir­ke af det

» Når det hand­ler om den sto­re øko­no­mi­ske po­li­tik, så må man si­ge, at der har Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) hidtil mest sat­set på over­ord­ne­de pej­le­mær­ker, der ik­ke er så kon­kre­te, « si­ger Thomas Lar­sen til BNB.

» Vi ved for ek­sem­pel, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen ger­ne vil ha­ve ud­gift sstop i den of­fent­li­ge sek­tor, men vi ved ik­ke så me­get om, hvor­dan det skal ske. «

Den klo­ge­ste stra­te­gi

» Hen­sig­ten er at und­gå at skræm­me væl­ge­re, men det er net­op væl­ger­ne, der bli­ver den sto­re ta­ber, « si­ger Thomas Lar­sen. Selv om de­le af bag­lan­det og væl­ger­ne er fru­stre­re­de, så er den stra­te­gi nok al­li­ge­vel den klo­ge­ste, me­ner kom­men­ta­tor Jarl Cor­dua fra Ra­dio24­syv.

» Jo me­re kon­kret han er, des me­re sår­bar bli­ver han. Al­le ved jo, at det be­ror på en for­hand­ling, hvor­dan det en­der. Des­u­den til­si­ger mo­der­ne kom­mu­ni­ka­tion, at man skal føl­ge den stra­te­gi, man har lagt. Det kan godt væ­re, der er nog­le i bag­lan­det, der pi­ber. Men Løk­ke er for dre­ven til at la­de sig på­vir­ke af det, « si­ger han.

Læs me­re på si­de 6- 7

Lars Løk­ke Ras­mus­sen bli­ver kri­ti­se­ret af folk i Ven­stres bag­land for ik­ke at væ­re kon­kret nok. Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.