Fryg­ter at en­de som Thor­ning

Der er en for­kla­ring på, at Løk­ke ik­ke vil væ­re kon­kret om Ven­stres po­li­tik

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

VALG­KAMP

Lars Løk­ke Ras­mus­sen er ban­ge for at en­de som Hel­le Thor­ning- Sch­midt. At vin­de val­get, men ik­ke kun­ne ind­fri de løft er, han kom med i valg­kam­pen.

Hel­le Thor­ning- Sch­midt tab­te en magt­kamp i det sor­te tårn med Mar­gret­he Ves­ta­ger, der på et tids­punkt ud­van­dre­de i fl ere da­ge, ind­til hun fi k sin vil­je.

Lars Løk­ke Ras­mus­sen kom­mer til at stå i en vær­re si­tu­a­tion, hvis han vin­der det kom­men­de valg: Med et stort, kræ­ven­de Dansk Fol­ke­par­ti på den ene si­de og K og LA, der må­ske har af­gø­ren­de man­da­ter, på den an­den si­de.

Og det er grun­den til, at vi ik­ke får me­re præ­ci­se ting at vi­de om kon­tant­hjælpsloft et, sund­heds­po­li­tik­ken og me­get an­det, selv om det har op­hid­set de­le af Ven­stres bag­land, for­kla­rer Ven­stres in­te­gra­tions ord­fø­rer Martin Ge­ert­sen.

» Kon­tant­hjælpsloft et skal sik­re, at man ik­ke kan få over 400.000 i kon­tant­hjælp til en fa­mi­lie om året. Og vi er og­så ble­vet kri­ti­se­ret for ik­ke at ha­ve no­gen sund­heds­po­li­tik, men på vo­res hjem­mesi­de lig­ger to ind­læg af Sop­hie Løh­de, « si­ger han.

In­gen grund til løft er

Men det er må­ske og­så lidt luft igt?

» Næh, der står, at vi vil ge­nind­fø­re be­hand­lings­ga­ran­tien, og der lig­ger en præ­cis kræft plan. «

Men hand­ler det om, at I ik­ke tør love no­get for ik­ke selv at bli­ve løft ebry­de­re?

» Hvis Ven­stre dan­ner re­ge­ring ale­ne, skal vi for­hand­le kon­tant­hjælpsloft , sund­heds­po­li­tik, ud­læn­din­gepo­li­tik og øko­no­misk po­li­tik med tre par­ti­er, og det er klart, at det er svært. Og der er jo in­gen grund til, at vi skal spad­se­re ud i det sam­me pro­blem som Hel­le Thor­ning- Sch­midt med det ene løft ebrud eft er det an­det. «

Skal væl­ger­ne så ba­re sat­se på, at Løk­ke fi nder ud af det uden at vi­de, hvad I vil?

» Vi har jo sat en ret­ning, og så må vi for­hand­le de kon­kre­te ting på plads med de blå par­ti­er. Det kan godt væ­re, at væl­ger­ne er util­fred­se med, at vi ik­ke er kon­kre­te. Men de bli­ver end­nu me­re util­fred­se, hvis vi gør som Thor­ning. Hun kom til mag­ten på en løgn. Det vil vi ik­ke eft er­føl­ge. Så hel­le­re love no­get min­dre, « si­ger Martin Ge­ert­sen.

Kasper Møller Han­sen, valg­for­sker på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, ser ik­ke bag­lands kri­tik­ken som pro­ble­ma­tisk for par­ti­et.

Lil­le pro­ble­ma­tik

» Det er en re­la­tivt lil­le kri­tik, som er langt ude i bag­lan­det, så det vir­ker ik­ke som no­get, der har mo­bi­li­se­ret sig bredt i Ven­stre. I øv­rigt vil man og­så se langt fl ere kon­kre­te ud­mel­din­ger, når valg­kam­pen be­gyn­der, for det vil de bli­ve tvun­get til i de­bat­ter­ne. Men li­ge nu har Ven­stre ik­ke den sto­re grund til at spil­le sig kor­te­ne af hån­de, for det vil ba­re gi­ve re­ge­rings­ap­pa­ra­tet mu­lig­hed for at reg­ne på mod­ar­gu­men­ter, « si­ger han til jp. dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.