Thor­nings mang­len­de fi nan­ser

BT - - DEBAT - ØKO­NO­MI Sko­vlun­de BØR­NE­PAS­NING Fol­ke­tings­kan­di­dat for Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne, Es­b­jerg

Le­ne Trel­de

Det er eft er­hån­den træt­ten­de at se den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske ’’ de­bat­tør’’ Hen­ning Tjør­ne­højs præ­fa­bri­ke­re­de læ­ser­bre­ve om Hel­le Thor­nings fan­ta­sti­ske øko­no­mi­ske ev­ner ( BT d. 4. april).

Ma­gen til slud­der skal man le­de læn­ge eft er. Se blot på de øko­no­mi­ske fak­ta, som le­den­de øko­no­mer til sta­dig­hed frem­fø­rer om det kæm­pe un­der­skud på sta­tens fi nan­ser, som Thor­ning har præ­ste­ret i sin re­ge­rings­tid.

Og­så selv om re­ge­rin­gen har frem­skyn­det beskat­nin­gen af ka­pi­tal­pen­sio­ner med sto­re mil­li­ard­be­løb - pen­ge som kom­mer til at mang­le i frem­ti­den.

Sandheden er desvær­re, at Dan­mark sak­ker læn­ge­re og læn­ge­re bag­ud i for­hold til dem, vi nor­malt sam­men­lig­ner os med.

Det kor­te af det lan­ge er, at Thor­ning- re­ge­rin­gen ik­ke har styr på fi nan­ser­ne. Den har tvær­ti­mod sat det he­le over styr.

Ja, der bli­ver no­get at ryd­de op eft er, når de bor­ger­li­ge kom­mer til mag­ten.

Kri­sti­an S. Lar­sen

Kun godt hver tred­je kom­mu­ne yder til­skud til for­æl­dre, der pas­ser de­res eg­ne børn.

År­sa­gen kan ik­ke væ­re kom­mu­ner­nes øn­ske om at spa­re pen­ge, for det er dy­re­re for kom­mu­nen at ha­ve bar­net i et kom­mu­nalt pas­nings­til­bud.

Ord­nin­gen bur­de ind­fø­res i he­le lan­det. Så kan mor og far selv be­stem­me, om bør­ne­ne skal pas­ses i in­sti­tu­tion el­ler der­hjem­me.

Det valg er for­æl­dre­ne nem­lig de nær­me­ste og de bed­ste til at træff e.

Har stats­mi­ni­ste­ren sat lan­dets øko­no­mi over styr? Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.