Ja, voks­ne mang­ler kla­re råd

BT - - DEBAT - JON LAN­GE

Se­ni­o­r­rå­d­gi­ver, Red Bar­net

af tre børn væl­ger at væ­re på di­gi­ta­le me­di­er, frem for at væ­re sam­men med an­dre, er det for me­get. Det er et wa­ke- up call i for­hold til, at der skal sæt­tes ek­stra fo­kus på om­rå­det. For­æl­dre­ne er me­get go­de til at fi nde et godt og na­tur­ligt le­je for de­res børns brug af di­gi­ta­le me­di­er, når de når sko­le­al­de­ren. Men ik­ke i bør­ne­ha­ve­al­de­ren. Jeg sy­nes, vi skal ta­ge os sam­men og un­der­sø­ge fæ­no­me­net or­dent­ligt. Det er ik­ke i me­re end tre til fem

HVIS TO UD

år, at iPad’en vir­ke­lig har gjort sit ind­t­og, så voks­ne mang­ler nog­le ret­nings­linjer på det di­gi­ta­le om­rå­de. Men vi har ik­ke rig­tigt no­gen at spør­ge til rå­ds. Der­for er der brug for kla­re ret­nings­linjer. For det er i en me­get tidlig al­der, at børn kom­mer på de di­gi­ta­le me­di­er.

at bør­ne­ha­vebørn højst bru­ger di­gi­ta­le me­di­er 30- 40 mi­nut­ter om da­gen. An­be­fa­lin­gen er la­vet på den research, der nu en­gang fi ndes. Men der mang­ler da­ta på om­rå­det, så det kun­ne væ­re rart, hvis der blev af­sat

RED BAR­NET FO­RE­SLÅR,

mid­ler til at skaff e det. For bru­gen af di­gi­ta­le me­di­er har nog­le kon­se­kven­ser. Nog­le fy­si­o­te­ra­pe­u­ter har f. eks un­der­søgt, hvor­dan børn i dag læ­rer pin­cet­gre­bet med pe­ge- og tom­mel­fi nge­ren se­ne­re end for ba­re ti år si­den. Til gen­gæld kan de swipe med fi ngre­ne på tab­let- skær­men.

bli­ve alt for for­skræk­ke­de over iPads og tab­lets. Men bør­ne­ha­vebørn skal ha­ve ek­stra op­mærk­som­hed på om­rå­det, og de skal pres­ses lidt til at væ­re sam­men med an­dre børn. Det kan vi godt stil­le stør­re krav til, end vi gør nu.

VI MÅ IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.