Nej, iPads gi­ver mu­lig­he­der

BT - - DEBAT - BIR­GIT­TE CON­RAD­SEN

Næst­for­mand, BUPL

bli­ve over­ra­sket over, at man­ge børn væl­ger iPad’en frem for kam­me­ra­ter­ne. Det skal vi ta­ge al­vor­ligt. Men i ste­det for at væ­re for­skræk­ke­de og skræm­te, skal vi se på mu­lig­he­der­ne, som iPads og tab­lets gi­ver. Det er en tek­no­lo­gi, der he­le ti­den ud­vik­les og gi­ver mas­ser af nye mu­lig­he­der i den pæ­da­go­gi­ske ver­den. Det be­ty­der ik­ke, at bør­ne­ne får en iPad hver og sæt­ter sig hen i hver sit hjør­ne med den. For det er ik­ke så­dan, at det en­ten er iPad’en på den

JEG KAN GODT

ene si­de og så leg og bør­ne­re­la­tio­ner på den an­den si­de. Der fi ndes nem­lig me­get ud­vik­ling og læ­ring i at bru­ge tab­lets sam­men med an­dre.

ar­bej­der med net­op det, er me­get be­vid­ste om at bru­ge iPad’en som red­skab i for­bin­del­se med pro­jek­ter og an­dre ak­ti­vi­te­ter. Den kan bru­ges til at do­ku­men­te­re be­gi­ven­he­der, så bør­ne­ne og for­æl­dre­ne for ek­sem­pel kan se en lil­le fi lm af den hu­le, der blev byg­get, el­ler fi nde vi­den om det em­ne, som man ar­bej­der med. IPad’en kan og­så bru­ges til at ska­be

DE IN­STI­TU­TIO­NER, SOM

so­ci­a­le re­la­tio­ner mel­lem børn, der må­ske ik­ke el­lers vil­le fi nde sam­men. Der er mas­ser af mu­lig­he­der.

i sko­le, bli­ver den di­gi­ta­le ver­den en in­te­gre­ret del af læ­rin­gen. Selv­om der er man­ge fa­mi­li­er og børn, som har en tab­let der­hjem­me, er der sta­dig børn, der ik­ke har det. På den må­de har vi som pæ­da­go­ger og­så et an­svar i for­hold til at gi­ve bør­ne­ne li­ge mu­lig­he­der. For hvis bør­ne­ne ik­ke har stift et be­kendt­skab med tab­lets, in­den sko­le­ti­den be­gyn­der, har vi og­så et pro­blem.

NÅR BØRN KOM­MER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.