Ven­stre ved man ik­ke, hvor man har

ME­NER

BT - - DEBAT -

Hen­rik Qvortrup er mu­lig­vis per­so­na non grata man­ge ste­der i me­di­eland­ska­bet, men han har dog be­gå­et et af de me­re de­fi - ne­ren­de po­li­ti­ske in­ter­views i 2015. Qvortrup ud­stil­le­de for et par uger si­den i sit po­li­ti­ske tv- pro­gram ’ Qvortrups Valg’ på dk4 en fam­len­de In­ger Støj­berg ( V), som en­ten næg­te­de el­ler ik­ke mag­te­de at gi­ve svar på kon­kre­te spørgs­mål om em­ner som kon­tant­hjælp og nul­vækst. Un­der­vejs i in­ter­viewet in­drøm­me­de Støj­berg, at hun nø­dig vil stå i en si­tu­a­tion, hvor hun – som So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne før sid­ste valg – lover no­get, der ik­ke rig­tigt kan stå di­stan­cen. DET ER ALT­SÅ tak­tik. Ven­stre hol­der sig be­vidst til prin­cip- per, de fær­re­ste kan ha­ve no­get imod. Det skal kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de, vi skal væ­re tryg­ge der­hjem­me, det skal væ­re let­te­re at dri­ve virk­som­hed, og sund­heds­væ­se­net skal væ­re end­nu bed­re. HVEM KAN DOG si­ge nej tak til det? Men der mang­ler reg­ne­styk­ker og kon­kre­te til­tag bag de pæ­ne ord. Der mang­ler ind­hold på langt fl ere em­ner end mær­kesa­ger­ne, og nu er Ven­stres bag­land ved at væ­re træt af gem­me­le­gen.

I Jyl­lands- Po­sten mar­ke­re­de en ræk­ke ak­ti­ve Ven­stre- po­li­ti­ke­re i på­sken, at der er stor tvivl om po­li­tik­ken, og de fryg­ter, at væl­ger­ne ven­der Ven­stre ryg­gen, hvis usik­ker­hed skal præ­ge valg­kam­pen. Ven­stres bag­land har for­nem­met sa­gens al­vor. I et par­ti, der har am­bi­tio­ner om at ta­ge nøg­ler­ne, ta­ger man an­svar. Man læg­ger me­re frem end en po­puli­stisk hyg­ge­pak­ke, for så at stik­ke ha­len mel­lem be­ne­ne, når der bli­ver spurgt om ind­hol­det. Po­li­tik hand­ler om at ta­ge be­slut­nin­ger. Ven­stre dan­ser for­sig­tigt rundt for ik­ke at skræm­me no­gen – uden respekt for, at voks­ne men­ne­sker med stem­me­ret ik­ke ale­ne kan nø­jes med et brand. ffj

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.