HER ER DIN P

Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning har helt kon­kre­te bud på,

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ bt. dk ik­ke- for­sør­ger

SO­CI­A­LE YDEL­SER

Mens Ven­stre og Lars Løk­ke Ras­mus­sen har svært ved at kon­kre­ti­se­re, hvor­dan Ven­stre egent­lig vil gø­re det me­re øko­no­misk at­trak­tivt at gå på ar­bej­de end at gå der­hjem­me, så kom­mer ven­ner­ne i Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning ( DA) nu med en hjæl­pen­de hånd.

Af et no­tat fra DA, som Ber­ling­s­ke skri­ver om i da­gens avis, frem­går det, at kon­tant­hjælp, før­tids­pen­sion og sy­ge­dag­pen­ge skal be­skæ­res vold­somt.

Helt kon­kret in­de­hol­der no­ta­tet 28 for­slag om, hvor­dan over­før­sels­ind­kom­ster­ne skal sæt­tes ned i kro­ner og øre, hvis vel­færds­sam­fun­det skal red­des.

Red­nings­for­søg

» Hvis ik­ke vi skal øde­læg­ge dansk øko­no­mi fuld­stæn­digt, og hvis vel­færds­sam­fun­det på læn­ge­re sigt skal hæn­ge sam­men, skal der gø­res no­get mar­kant i lø­bet af få år. Det er ik­ke en op­tion ba­re at kø­re vi­de­re, som vi gør i dag, « si­ger Jørn Ne­er­gaard, der er adm. di­rek­tør i DA, til Ber­ling­s­ke.

Helt kon­kret fo­re­slås det, iføl­ge Ber­ling­s­ke, at før­tids­pen­sio­nen og sy­ge­dag­pen­ge­ne sæn­kes fra de nu­væ­ren­de 17.987 kro­ner om må­ne­den til 13.515 kro­ner.

Og­så kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re skal ha­ve min­dre. Kon­tant­hjæl­pen skal ned med hen­holds­vis 1.808 og 901 kro­ner af­hæn­gig af, om man er på den hø­je el­ler den la­ve ydel­se.

For­må­let med at sæn­ke ydel­sen er at øge ge­vin­sten ved at ta­ge et ar­bej­de.

Des­u­den vil DA for­enk­le sy­ste­met og blandt an­det af­skaf­fe jo­baf­kla- ring­sy­del­sen, le­dig­hed­sy­del­sen og res­sour­ce­for­løb­sy­del­sen. I ste­det skal mod­ta­ger­ne på den la­ve­re kon­tant­hjælps­sats.

Ven­stre: Tre­part­s­for­hand­lin­ger

Ven­stres næst­for­mand Kri­sti­an Jensen vil ik­ke gi­ve kon­kre­te ud­mel­din­ger på bag­grund af DAs no­tat.

DA- FOR­SLA­GET ÆN­DRING I YDEL­SER

for­sør­ger over 30

Kon­tant­hjælp,

år Nu­væ­ren­de ydel­se: ................ 14.416 kr. DA- for­slag: ..................................... 13.515 kr.

Kon­tant­hjælp,

over 30 år Nu­væ­ren­de ydel­se: ................ 10.849 kr. DA- for­slag: ........................................ 9.041 kr.

Før­tids­pen­sion

Nu­væ­ren­de ydel­se: ................. 17.987 kr. DA- for­slag: .................................... 13.515. kr.

Sy­ge­dag­pen­ge,

le­di­ge: Nu­væ­ren­de ydel­se: ................. 17.987 kr. DA- for­slag: ..................................... 13.515 kr.

Jo­baf­kla­ring­sy­del­se*

Nu­væ­ren­de ydel­se: ................ 14.416 kr. DA- for­slag: ..................................... 13.515 kr.

Le­dig­hed­sy­del­se*:

Nu­væ­ren­de ydel­se: ................ 15.947 kr. DA- for­slag: ..................................... 13.515 kr.

Res­sour­ce­for­løb­sy­del­se*

Nu­væ­ren­de ydel­se: ................. 17.987 kr. DA- for­slag: .................................... 13.515. kr.

* NB:

Jo­baf­kla­ring­sy­del­sen, le­dig­hed­sy­del­sen og res­sour­ce­for­løb­sy­del­sen skal iføl­ge DA ned­læg­ges som selv­stæn­di­ge ydel­ser. I ste­det skal mod­ta­ger­ne af ydel­ser­ne på al­min­de­lig kon­tant­hjælp. Al­li­ge­vel er ydel­ser­ne med­ta­get for at il­lu­stre­re den ned­gang, som de be­rør­te iføl­ge DA bør op­le­ve.

I ste­det hen­vi­ser han til, at der skal la­ves en 2025- plan el­ler 2030plan. Han me­ner iføl­ge Ber­ling­s­ke, at pro­ble­met skal lø­ses via så­kald­te tre­part­s­for­hand­lin­ger mel­lem en kom­men­de re­ge­ring og ar­bejds­mar­ke­dets par­ter.

» Det kun­ne væ­re in­ter­es­sant, hvis vi kun­ne la­ve en tre­part­s­af­ta­le, der løf­ter de her ud­for­drin­ger. Hvis løs­nin­gen skal væ­re hold­bar nok, tror jeg, det er en god vej at gå, for­di al­le par­ter så ta­ger en del af an­sva­ret, « si­ger han til Ber­ling­s­ke.

Et af de me­re kon­tro­ver­si­el­le for­slag i no­ta­tet er, at al­le sa­ger om før­tids­pen­sion skal re­vur­de­res. Blandt an­det vil DA iføl­ge Ber­ling­s­ke fra­ta­ge kom­mu­ner­ne op­ga­ven med at vur­de­re før­tids­pen­sions- sa­ger­ne. Li­ge­så skal lan­dets me­re end 200.000 før­tids­pen­sio­ni­sters sa­ger re­vur­de­res for at fin­de ud af, om der er nog­le, der er ble­vet ar­bejds­du­e­li­ge.

TIRS­DAG 7. APRIL 2015

Si­den Ven­stres kampag­neud­spil om, hvor me­get kon­tant­hjælp kun­ne ka­ste af sig, har Lars Løk­ke haft mor­der­ligt svært ved at sæt­te ord på, hvor­dan par­ti­et vil gø­re det øko­no­misk me­re at­trak­tivt at gå på ar­bej­de end at gå der­hjem­me. Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning gi­ver ger­ne sit bud. Ar­kiv­fo­tos: Mat­hi­as Bo­je­sen og Lars Møller

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.