Kri­tik fra bag­lan­det

BT - - NYHEDER -

KAMPAG­NE

Lars Løk­ke Ras­mus­sen bli­ver i øje­blik­ket kri­ti­se­ret af blandt an­det Ven­stre- bag­lan­det for, at væ­re for ukon­kret i sin po­li­tik.

Blandt an­det for­di Ven­stre ik­ke har væ­ret i stand til at for­tæl­le væl­ger­ne, hvor­dan par­tiets kon­tant­hjælpsloft skal se ud. D et var el­lers Ven­stre selv, der sat­te

kon­tant­hjælps­ni­veau­et på dags­or­de- nen. I en kampag­ne i marts må­ned frem­tu­re­de par­ti­et på blandt an­det bus­re­k­la­mer og i avi­ser, at det skal kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de.

Og som løf­te­stang for den på­stand hav­de Ven­stres få­et la­vet be­reg­nin­ger, som vi­ste, at et æg­te­par på kon­tant­hjælp med tre børn fik 454.215 kro­ner.

Ud­over at kon­sta­te­re, at det er for højt et ni­veau, så har Ven­stre si­den und­ladt at kom­me med kon­kre­te bud på, hvor­dan kon­tant­hjælps­sy­ste­met så skal se ud. sris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.