PLAN, LØK­KE 1 2 3 4 5 6 7

Hvor der skal skæ­res, så det kan be­ta­le sig at ar­bej­de

BT - - NYHEDER -

TIRS­DAG 7. APRIL 2015 Sat­ser­ne for kon­tant­hjælp skal sæn­kes.

For for­sør­ge­re over 30 år skal sat­sen væ­re 13.515 kr. om må­ne­den ( en ned­gang på knap 1.000 kr.), mens den for ik­ke­for­sør­ge­re over 30 år skal væ­re på 9.041kr. om må­ne­den ( en ned­gang på knap 2.000 kr.).

Der skal ind­fø­res et nyt kon­tant­hjælpsloft

, der sæt­ter en græn­se for, hvor me­get man sam­men­lagt kan få i kon­tant­hjælp samt sær­li­ge til­skud og bo­lig­støt­te. Loft et skal væ­re på 15.332 kr. om må­ne­den for for­sør­ge­re og 10.882 for ik­ke- for­sør­ge­re. Det sva­rer til hen­holds­vis 85 og 65 pct. af mind­ste­løn­nen på DA/ LO- om­rå­det.

Kom­mu­ner­ne skal ik­ke læn­ge­re stå for til­de­lin­gen af før­tids­pen­sion.

Det skal en ny­op­ret­tet, cen­tral myn­dig­hed un­der sta­ten. Sve­ri­ge har la­vet sam­me æn­dring, hvil­ket iføl­ge DA har med­vir­ket til at sæn­ke den må­ned­li­ge til­gang til før­tids­pen­sion fra 4.000 per­so­ner til 1.000.

En lang ræk­ke ydel­ser, her­un­der før­tids­pen­sion og sy­ge­dag­pen­ge,

skal re­du­ce­res mar­kant, så de lig­ger i om­eg­nen af 13.500 kr. om må­ne­den. Det sva­rer til det nye og la­ve­re be­løb for kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re over 30 år, som DA fo­re­slår.

For at for­enk­le over­før­sels­ind­kom­ster­ne

skal me­re end halv­de­len af de 19 so­ci­a­le ydel­ser, der ek­si­ste­rer i dag, af­vik­les som selv­stæn­di­ge ydel­ser. I ste­det skal de ar­bej­des ind i nog­le af de sto­re ydel­ses­ord­nin­ger så­som kon­tant­hjælp og før­tids­pen­sion. Der er bl. a ta­le om res­sour­ce­for­løb­sy­del­sen, jo­bafk la­ring­sy­del­sen og le­dig­hed­sy­del­sen.

Lan­dets me­re end 200.000 før­tids­pen­sio­ni­ster

skal ha­ve de­res sag gen­vur­de­ret for at se, om de­res ar­bejd­s­ev­ne er hø­je­re , end den var, da de blev til­kendt før­tids­pen­sio­nen.

Den nu­væ­ren­de re­ge­ring har ved­ta­get en la­ve­re stig­ning

i de of­fent­li­ge over­før­sels­ind­kom­ster i pe­ri­o­den 2016 til 2023, som sam­let set be­ty der, at ydel­ser­ne sti­ger 5,2 pct. min­dre, end de el­lers vil­le ha­ve gjort. DA fo­re­slår, at den­ne la­ve­re stig­ning gø­res per­ma­nent og fort­sæt­ter ef­ter pe­ri­o­dens ud­løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.