Sig­tet le­je­de bil før mord ’’

Blot et halvt døgn før dra­bet på 41- årig eks- HA’er le­je­de den drabs­sig­te­de en bil af pri­vat- ud­le­jer

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk KS, pri­vat bil­ud­le­jer

Han vir­ke­de ret mær­ke­lig, da han var her. Det var som om, han var fo­ku­se­ret på no­get helt an­det og ba­re skul­le ha­ve en bil og så af sted

AF­SLØ­RING

Den drabs­sig­te­de 34- åri­ge JH fra Oden­se- by­de­len Tarup le­je­de en Mer­ce­des per­son­bil gen­nem den pri­va­te in­ter­net­bil­ud­lej­nings­por­tal GoMo­re blot 12- 14 ti­mer før, knivdra­bet på Ken­neth Pe­der Haugs­trup blev be­gå­et.

Det kan BT i dag af­slø­re eft er at ha­ve talt med og få­et ud­lej­nin­gen do­ku­men­te­ret af den på­gæl­den­de pri­vat- ud­le­jer, 31- åri­ge KS fra det ve­st­li­ge Oden­se.

» Jeg ken­der ik­ke JH. Jeg har kun talt med ham to gan­ge. Den ene gang, da han et par da­ge før dra­bet kom her og le­je­de en Peu­geot 406 af mig. Og så da­gen før – søn­dag ef­ter­mid­dag ved 14- ti­den – da han kom til mig og afl eve­re­de Peu­geot’en og le­je­de en Mer­ce­des af mig i ste­det for, « si­ger KS til BT.

Han vir­ke­de mær­ke­lig

Han be­skri­ver mø­det med JH så­dan:

» Han vir­ke­de ret mær­ke­lig, da han var her. Det var som om, han var fo­ku­se­ret på no­get helt an­det og ba­re skul­le ha­ve en bil og så af sted. Men sam­ti­dig spurg­te han me­get ind til, hvil­ken bil jeg vil­le få hjem næ­ste gang, hvor­dan den så ud og fl ere an­dre de­tal­jer. Det var en un­der­lig sam­ta­le, men på det tids­punkt tænk­te jeg ik­ke nær­me­re over det. Men det gjor­de jeg selv­føl­ge­lig da­gen eft er, da jeg fi nder ud af, at han er an­holdt og sig­tet for at ha­ve be­gå­et drab. Og min Mer­ce­des blev be­slag­lagt og be­fi nder sig sta­dig på po­li­ti­går­den hos Fyns Po­li­ti, som ik­ke vil fri­gi­ve den til mig, « si­ger KS vi­de­re.

KS, som er tid­li­ge­re vagt og nu er selv­stæn­dig an­lægs­gart­ner og bro­læg­ger, er ik­ke per- son­ligt in­vol­ve­ret i drabs­sa­gen. Han har – ude­luk­ken­de pga. sit ejer­skab til den godt 25 år gam­le Mer­ce­des – væ­ret kaldt til afh øring på po­li­ti­går­den i Oden­se. Og så ven­ter han alt­så sta­dig på at få sin bil til­ba­ge.

Blev set i Vi­borg

» Det er klart, at JH ik­ke li­ge­frem er i kridt­hu­set hos mig. Selv­føl­ge­lig er det en bi­ting i for­hold til en så al­vor­lig sag som et drab, men han har i hvert fald ik­ke spil­let med åb­ne kort over for mig. Da han i før­ste om­gang le­je­de Peu­geot’en, sag­de han, at han ba­re li­ge skul­le bru­ge bi­len til at kø­re nog­le kor­te tu­re i Oden­se for at fl yt­te små­ting for sin kæ­re­ste, og pri­sen blev der­for sat me­get lavt. Men sam­me dag bli­ver jeg rin­get op af en mand fra Vi­borg, som li­ge har set bi­len kø­re der. Han rin­ger, for­di han på strea­me­ren i bag ru­den har set num­me­ret til mit an­lægs­gart­ner­fi rma og ger­ne vil ha­ve ud­ført et styk­ke ar­bej­de, « for­tæl­ler KS, som alt­så på den må­de fi nder ud af, at JH har væ­ret vidt om­kring da­gen før dra­bet på Ken­neth Pe­der Haugs­trup.

Et drab, som den sig­te­de og va­re­tægts­fængs­le­de 34- åri­ge JH næg­ter at stå bag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.