Børn vil helst ba­re spil­le

BT - - NYHEDER -

TEN­DENS

Det er ’ foru­ro­li­gen­de’, at to ud af tre bør­ne­ha­vebørn fo­re­træk­ker at spil­le iPad frem for at le­ge med an­dre børn, me­ner for­mand for For­æl­dre­nes Lands­for­e­ning Dort­he Boe Danbjørg.

» Jeg sy­nes, det er foru­ro­li­gen­de, at børn i den grad fo­re­træk­ker iPad frem for at le­ge med ven­ner, og det er klart, at der skal re­a­ge­res på det. Vi for­æl­dre har et stort an­svar for at sik­re, at børn bru­ger iPads på en må­de, så den sti­mu­le­rer til at ind­gå so­ci­a­le re­la­tio­ner, leg og læ­ring og ik­ke til iso­la­tion, « si­ger Dort­he Boe Danbjørg.

For­æl­dre­for­man­den me­ner, at for­æl­dre­ne skal væ­re me­re op­mærk­som­me på, hvor me­get tid de­res børn bru­ger for­an skær­men.

» Vi for­æl­dre skal en­ga­ge­re os i børns brug af iPad li­ge­som i alt an­det, de la­ver. Vi skal gå ind i det og ik­ke ba­re la­de iPa­den væ­re en slags bør­ne­pas­nings­ma­ski­ne, « si- Un­der­sø­gel­sen, der er fo­re­ta­get af Bør­ne­rå­det i cir­ka 100 bør­ne­ha­ver lan­det over, vi­ser, at 66 pro­cent af bør­ne­ne hel­le­re vil spil­le på iPad end le­ge med børn, de ken­der. 60 pro­cent af bør­ne­ne for­tæl­ler, at de mest sid­der ale­ne og bru­ger iPa­den der­hjem­me. ger Dort­he Boe Danbjørg, der og­så pe­ger på, at børn kan ha­ve gavn af at bru­ge iPad, som kan sti­mu­le­re til leg og læ­ring. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.