EL­REG­NIN­GEN

Selv om dan­sker­nes el­for­brug er fal­det med syv pro­cent, er reg­nin­ger­ne ste­get vold­somt

BT - - FORBRUG - Lars Lin­de­vall Han­sen larh@ bt. dk

FOR­BRUG

Hjem­mets fladskær­me kø­rer kon­stant, el­ler og­så står de og slu­ger strøm på stand­by. Li­ge­som com­pu­ter, tab­let, smartp­ho­ne, spil­kon­sol og mu­si­kan­læg.

Kø­le­ska­bet snur­rer 24 ti­mer i døg­net, op­va­ske­ma­ski­nen ar­bej­der på høj­tryk, og va­ske­ma­ski­nen cen­tri­fu­ge­rer løs. Dan­sker­nes hjem er fyldt med ener­gi- syn­de­re, men vo­res sam­le­de el- for­brug er fak­tisk fal­det med syv pct. si­den 2005

Al­li­ge­vel er pri­ser­ne gå­et i den helt mod­sat­te ret­ning: De er ste­get med 31 pct. i sam­me pe­ri­o­de. I kro­ner og øre be­ty­der det, at en fa­mi­lie, der i 2005 be­tal­te 10.000 kr. år­ligt i el­for­brug, i dag skal ho­ste op med over 12.000 kr.

År­sa­gen er ik­ke, at el­sel­ska­ber­ne kon­stant skru­er op for pri­sen på strøm, men at den dan­ske stat gen­nem ti­den har lagt skat­ter og ek­stra af­gif­ter på el- reg­nin­gen. Der­for kan det godt be­ta­le sig at hol­de øje med el­må­le­ren.

Un­der­hold­ning ta­ger strøm

En ny op­gø­rel­se fra Dong Ener­gy vi­ser, at un­der­hold­nings- og kom­mu­ni­ka­tions­tek­no­lo­gi nu stjæ­ler næ­sten li­ge så me­get strøm som mad­lav­ning, køl- frys og tøjvask i hjem­met.

» Vi har gen­nem de se­ne­ste 10 år set nog­le mar­kan­te æn­drin­ger af strøm­for­bru­get i de dan­ske hjem. For 10 år si­den stod un­der­hold­ning og kom­mu­ni­ka­tion for 26 pct. af det sam­le­de for­brug i en gen­nem­snit­lig vil­la med et ty­pisk for­brug på 4.000 ki­lowatt­ti­mer. I dag er vi op­pe på 39 pct., « for­kla­rer Louise Ha­hn, der er pri­vat­kun­de­di­rek­tør i Dong Ener­gy.

I lej­lig­he­der er ten­den­sen end­nu me­re ty­de­lig: Her kan det ’ sjove’ el­for­brug ud­gø­re helt op til 50 pct. af det sam­le­de for­brug.

» Dan­sker­ne er ble­vet bed­re til at kø­be kø­le­ska­be og an­dre hvi­de­va­rer med en god ener­gi­mærk­ning. Men de an­stren­gel­ser er ble­vet mod­vir­ket af, at vi har fyldt me­get me­re elek­tro­nik i hjem­met. For 20 år si­den var det nor­malt, at der stod et fjern­syn i stu­en. Nu står der er et på al­le bør­ne­væ­rel­ser. Plus et i køk­ke­net og et i sove­væ­rel­set, « si­ger Jo­han Juul- Jensen, der er for­bru­ge­rø­ko­nom i Nykre­dit.

Der skal dog ik­ke me­get til for at få el­reg­nin­gen et godt styk­ke ned, på­pe­ger han.

Spar med små æn­drin­ger

Selv små æn­drin­ger kan gi­ve go­de be­spa­rel­ser. Hvis man ek­sem­pel­vis har man­ge ap­pa­ra­ter stå­en­de på stand­by, kan det nemt lø­be op i en ek­stra- reg­ning på 800 kr. om året. Og det kan og­så gi­ve en god ge­vinst at ud­skif­te de gam­le glø­de­pæ­rer med strøm­be­spa­ren­de LED- pæ­rer.

» Og når man kø­ber nye hvi­de­va­rer, skal man ik­ke la­de sig skræm­me af, at det ene pro­dukt må­ske ko­ster 500 kr. me­re end det an­det. Hvis det af­spej­ler, at det bru­ger min­dre ener­gi, så kan det hur­tigt tje­nes hjem, « si­ger Jo­han Juul- Jensen.

Hvis du har pen­ge stå­en­de på bank­kon­to­en, så er det et godt tids­punkt at in­ve­ste­re dem i ener­gi­ven­li­ge pro­duk­ter, til­fø­jer han:

» Hvis du har pen­ge i ban­ken, får du ty­pisk li­ge nu en ren­te om­kring nul, så det kan væ­re en god for­ret­ning at in­ve­ste­re ban­kop­spa­rin­gen i ener­gibe­spa­rel­ser, der vil gi­ve dig be­spa­rel­ser fra dag et. Og har du be­hov for at op­ta­ge et lån til me­re gen­nem­gri­ben­de ener­gibe­spa­rel­ser, kan det – af­hæn­gigt af den sam­le­de ener­gibe­spa­rel­se – væ­re en rig­tig god idé, for­di for­sik­rin­gen er bil­lig. «

Nykre­dit har tid­li­ge­re fo­re­ta­get be­reg­nin­ger, der vi­ser, at ud­skift­ning af hår­de hvi­de­va­rer, som er 10 år gam­le el­ler me­re, kan gi­ve en år­lig be­spa­rel­se i el og vand på op til 5.000 kr. UD­SKIFT GAM­LE HVI­DE­VA­RER

Kø­le­skab

Be­spa­rel­se: 186 kWh el og 1,7 ku­bik­me­ter vand, sva­ren­de til 427 kr. for el og 471 kr. for vand. Be­spa­rel­se: 73 kWh og 12 ku­bik­me­ter vand år­ligt, sva­ren­de til 167 kr. år­ligt for el og 727 kr. for vand. SKIFT TIL LEDBELYSNING Be­spa­rel­se: 110 kr. pr. pæ­re hvert år. FLADSKÆR­ME KAN VÆ­RE STRØMSYNDERE Be­spa­rel­se: 80 kr. om året.

Vælg et ener­gi­ven­ligt fjern­syn

1.300 kr. år­ligt.

Be­spa­rel­se:

TIRS­DAG 7. APRIL 2015 Be­spa­rel­se: 4.750 kr. i he­le pæ­rens le­ve­tid.

Dæmp ly­set

Bes­pa­rel­sen ved at væl­ge et LED- tv frem for et LCD- tv er ty­pisk 20- 30 pct.

En fa­mi­lie har et 10 år gam­melt kø­le/ fryse­skab med 200 li­ter køl og 100 li­ter frys i ener­gik­las­se C, der bru­ger 552 kWh år­ligt. Fa­mi­li­en skif­ter kø­le/ fryse­ska­bet ud med et nyt med mærk­nin­gen A++, der kun bru­ger 227 kWh år­ligt. En fa­mi­lie har en 10 år gam­mel kum­me­fry­ser på 300 li­ter i ener­gik­las­se C, der bru­ger 420 kWh år­ligt. Fa­mi­li­en skif­ter kum­me­fry­se­ren ud med en ny med mærk­nin­gen A++, der kun bru­ger 211 kWh år­ligt. En fa­mi­lie har en tør­re­tum­b­ler i ener­gik­las­se C , der bru­ger 4,24 kWh i gen­nem­snit pr. tør­ring og der­med i alt 416 kWh ved 160 tør­rin­ger år­ligt. Fa­mi­li­en ud­skif­ter de­res ek­si­ste­ren­de tør­re- tum­b­ler med en ny i ener­gik­las­se A (- 40%), der på sam­me an­tal tør­rin­ger kun bru­ger 192 kWh år­ligt. En 10 år gam­mel op­va­ske­ma­ski­ne med et for­brug på 1,6 kWh i el og 30- 40 li­ter vand pr. op­vask, ud­skif­tes med ny af ener­gi­mær­ke A++ .

( Hvis ma­ski­nen bru­ges fem til seks gan­ge om ugen el­ler 280 gan­ge om året.) En 10 år gam­mel va­ske­ma­ski­ne, der bru­ger 1,1 kWh og 100 li­ter vand pr. vask, skif­tes ud med en ny med ener­gi­mær­ke A++.

( Med et va­ske­for­brug på lidt over 4 gan­ge om ugen el­ler 220 gan­ge om året.)

Nog­le fjern­syn bru­ger me­get me­re strøm end an­dre. El­for­bru­get kan svin­ge me­get fra mo­del til mo­del, op til 600 kWh om året. Gå ef­ter A+ el­ler A++. Be­mærk og­så, at jo stør­re tv’et er, de­sto hø­je­re el­for­brug har det. Et LED- tv har en LCD- skærm, men kal­des LED- tv, for­di det bru­ger LED til bag­grunds­be­lys­ning. Ge­ne­relt er LED- tv’er de mest ener­gi­ef­fek­ti­ve.

Der kan væ­re man­ge pen­ge at spa­re ved at skif­te de gam­le glø­de­pæ­rer ud med LED- pæ­rer, der er me­get ener­gi­ef­fek­ti­ve og har en lang hold­bar­hed. Gå ef­ter en LED- pæ­re med mær­ket A+. Vælg en lam­pe be­reg­net til LED, og sæt en 800 lu­men LED- pæ­re med A+ i frem for en 60 watts ha­lo­gen­pæ­re. Er­stat 5 ha­lo­gens­pots på 35 watt med LED

Un­der­søg, om din LED- pæ­re har mu­lig­hed for dæm­pet be­lys­ning. Det står på em­bal­la­gen, om pæ­ren kan det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.