Fra fristads­barn

Med en op­vækst på Chri­sti­a­nia, og en ung­dom om­gi­vet af stærkt ven­stre­o­ri­en­te­re­de, har Steen Bo­ci­ans liv ta­get no­get af en drej­ning

BT - - NYHEDER - Lars Lin­de­vall Han­sen larh@ bt. dk

IN­TER­VIEW

» Det ek­stre­me so­ci­a­li­sti­ske mil­jø har til­sy­ne­la­den­de ik­ke på­vir­ket mig så me­get, « ly­der det fra Steen Bo­ci­an med et smil, mens han pe­ger på sit jak­ke­sæt.

Som den 43- åri­ge mand selv an­ty­der, vil­le de fær­re­ste nok gæt­te ved før­ste øje­kast, at han som barn har bo­et på frista­den Chri­sti­a­nia, og at han igen­nem ung­domsår­e­ne var en del af et stærkt ven­stre­o­ri­en­te­ret mil­jø med et ide­al om at knu­se ka­pi­ta­lis­men og ind­fø­re kol­lek­tiv ejen­doms­ret.

Op­væk­sten står i skarp kon­trast til Steen Bo­ci­ans liv og ar­bej­de i dag. Han er che­fø­ko­nom i Dan­ske Bank og der­med en af de mest mar- kan­te stem­mer, når em­net er sam­fund­s­ø­ko­no­mi.

Fle­re år i træk har han top­pet li­sten som Dan­marks mest ci­te­re­de øko­nom, og et magasin har li­ge­frem kaldt ham ’ Dan­marks mest magt­ful­de mand un­der 40 år’.

En ti­tel, som Steen Bo­ci­an dog selv gri­ner lidt ad:

» Hvis jeg hav­de så me­get magt, så kun­ne jeg sen­de mi­ne kol­le­ger ned for at hen­te ka­ge hver dag, men det har jeg alt­så ik­ke rig­tig. Og des­u­den gik ma­ga­si­net kon­kurs kort tid ef­ter, at de hav­de skre­vet det. «

I det he­le ta­get har Steen Bo­ci­an en yd­myg fa­con, når han ta­ler om sig selv. Han be­skri­ver sig selv som ’ den nør­de­de ty­pe’, der går op i at gø­re sit bed­ste in­den for de giv­ne ram­mer.

Al­le­re­de som barn var han op­ta­get af tal og reg­ne­styk­ker, når han sad i klas­se­lo­ka- let på den marxi­stisk- le­ni­ni­sti­ske Ama­ger Lil­lesko­le.

» Sko­len hav­de et ide­o­lo­gisk stå­sted, som var kraf­tigt til ven­stre for mid­ten. Alt til høj­re for SF var sinds­sygt høj­re­o­ri­en­te­ret, og for­bil­le­der­ne var Sov­je­tu­ni­o­nen og Al­ba­ni­en. Me­get af det var en ro­man­tisk fo­re­stil­ling om de her lan­de. Om at de­le, ta­ge sig af hin­an­den og væ­re so­li­da­risk, « for­tæl­ler Steen Bo­ci­an.

I ma­te­ma­tik- ti­mer­ne måt­te han lå­ne bø­ger fra de hø­je­re klas­se­trin, men det hal­te­de til gen­gæld i de sprog­li­ge fag.

» Ef­ter fem­te klas­se syn­tes min mor, at jeg skul­le læ­re no­get an­det end duk­ke­te­a­ter, som vi brug­te et halvt år på. Så jeg skif­te­de til en kom­mu­nal sko­le, hvor jeg kun­ne læ­re at sta­ve og skri­ve. «

Bo­e­de på Chri­sti­a­nia

Som helt lil­le bo­e­de Steen Bo­ci­an to år på Chri­sti­a­nia

TIRS­DAG 7. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.