’’

BT - - NYHEDER - Steen Bo­ci­an

Man­ge af­te­ner var min mor ik­ke hjem­me, og hvis jeg vil­le ha­ve mad på bor­det, måt­te jeg selv sør­ge for det

sam­men med sin mor, in­den de flyt­te­de et stenkast væk til Bur­mei­sters­ga­de på Chri­sti­ans­havn.

» Jeg hu­sker ik­ke me­get fra ti­den på Chri­sti­a­nia og har in­gen til­knyt­ning til ste­det i dag, men langt hen ad vej­en var det li­ge­som at bo på lan­det. Jeg kan hu­ske, at der var he­ste, som vi kun­ne ri­de på i det grøn­ne, til­gro­e­de ka­ser­ne - om­rå­de. Vi end­te med at flyt­te der­fra i 1975, for­di der var så me­get snak om, at det vil­le bli­ve ryd­det af po­li­ti­et. «

Steen Bo­ci­an be­skri­ver sit barn­doms­hjem som ’ let- te­re ka­o­tisk’. Hans mor var al­ko­ho­li­ker, og fa­de­ren hav­de han in­gen kon­takt til før be­gyn­del­sen af te­e­na­ge­å­re­ne. Mo­de­ren lag­de enormt man­ge kræf­ter i sit job som bog­hol­der, og det be­tød, at hun var fra­væ­ren­de me­get af ti­den.

» Hun var ty­pen, som knok­le­de rig­tig hårdt på job­bet, men hun hav­de svært ved at fin­de ud af det, når hun var hjem­me. Der har væ­ret en mas­se ting i hen­des sjæl, som gjor­de, at hun kun­ne gem­me sig i ar­bej­de og al­ko­hol. Hun drak sig fuld, stod op, gik på ar­bej­de, og så be­gynd­te det for­fra. Og så be­hø­ve­de hun ik­ke at for­dy­be sig så me­get i an­dre ting. Jeg tror, det ken­de­teg­ner man­ge al­ko­ho­li­ke­re, at de over­præ­ste­rer på nog­le pa­ra­me­tre, og så kan de ik­ke hånd­te­re re­sten. «

For Steen be­tød det, at han måt­te kla­re man­ge ting på egen hånd.

» Jeg var me­get ale­ne. Hvor mi­ne eg­ne børn først i en sen al­der skul­le for­hol­de sig til at la­ve mad og den slags, var det no­get, som jeg al­le­re­de fra 8- års- al­de­ren skul­le fin­de ud af. Man­ge af­te­ner var min mor ik­ke hjem­me, og hvis jeg vil­le ha­ve mad på bor­det, måt­te jeg selv sør­ge for det. «

Fik vig­ti­ge vær­di­er

Trods mo­de­rens pro­ble­mer med al­ko­hol, fik Steen nog­le vær­di­er med fra sit barn­doms­hjem, som sta­dig er vig­ti­ge for ham i dag: Ar­bejds­om­hed og selv­stæn­dig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.