Hi­sto­ri­en bag et af Dan­marks mest el­ske­de løb

BT - - HALV MARATHON - Af Pe­ter Fred­berg fred@ bt. dk

Før­ste gang, en di­stan­ce på 21 ki­lo­me­ter 97 me­ter og 50 cen­ti­me­ter blev lø­bet i Dan­mark, var i 1983.

Den afl øste gam­le di­stan­cer som 20 ki­lo­me­ter og 30 ki­lo­me­ter og blev po­pu­lær fra star­ten.

Men lad os skrue hi­sto­ri­en om BT Halv­ma­rat­hon end­nu læn­ge­re til­ba­ge. Til 1979.

Man­den bag Strand­vejslø­bet i 1970 ( in­spi­re­ret af Ere­mi­ta­ge­lø­bet året før) og de se­ne­re så be­røm­te Gri­se­løb, SNIK- leg­en­den Per Mor­ten­sen, lan­ce­re­de i 1979 idéen til Co­pen­ha­gen Ma­rat­hon fra Fæl­led­par­ken til Rund­for­bi Sta­dion med pre­mi­e­re 21. ju­ni 1980.

Jørn Lau­en­borg vandt i den frem­ra­gen­de tid 2.13.45. Jeg fulg­te ham på cy­kel og var dybt im­po­ne­ret. På Gri­sestien få ki­lo­me­ter før mål løb han un­der tre mi­nut­ter pr. ki­lo­me­ter.

Som jour­na­list be­skæft ige­de jeg mig en del med den bal­la­de, der op­stod, da Spar­ta eft er Per Mor­ten­sens lan­ce­ring og­så vil­le ar­ran­ge­re ma­ra­ton i Kø­ben­havn. SNIK pro­teste­re­de vold­somt, men kun­ne ik­ke for­hin­dre Spar­ta i at kom­me på ba­nen.

SNIKs løb hed de før­ste tre år Co­pen­ha­gen Ma­rat­hon og hav­de start på Øster­bro. I 1983 skift ede det navn til Co­pen­ha­gen Ni­ke Ma­rat­hon, og star­ten blev fl yt­tet til Lyng­by Stor­cen­ter i Kon­gens Lyng­by. Men end­nu vig­ti­ge­re: Der blev og­så ind­ført en halv­ma­ra­ton­di­stan­ce. Den før­ste på dansk jord.

Sid­ste år med hel­ma­ra­ton var i 1984 ( Al­lan Za­cha­ri­as­sen vandt i 2.14.45), og i 1985 skift ede lø­bet navn til Co­pen­ha­gen Ni­ke Halv­ma­rat­hon med BT som sponsor og me­di­e­part­ner.

Vi men­te ik­ke, at der var plads til to in­ter­na­tio­na­le ma­ra­ton­løb på sam­me tid i Kø­ben­havn. Så hel­le­re kon­cen­tre­re sig om at la­ve Dan­marks bed­ste halv­ma­ra­ton.

Der kom end­nu et nav­neskift e i 1990 til Co­pen­ha­gen Toms Halv­ma­rat­hon. Og ét til i 1996, da BT og­så over­tog nav­nesponsora­tet. Si­den har det hed­det BT Halv­ma­rat­hon, og det var i man­ge år og­så dan­ske mester­ska­ber.

I 2007 ud­vi­de­de man med Dan­marks før­ste kvart­ma­ra­ton, men det blev al­drig den sto­re suc­ces og blev pil­let af pro­gram­met få år eft er.

Da lø­bet fejre­de 20 års ju­bilæum i 1999, sat­te Car­sten Jør­gen­sen løbs­re­kord med 1.02.47. Han var duk­ket op i sid­ste øje­blik og hav­de få­et start­num­mer 4325. Jeg kør­te i ledsa­ger­bi­len med Klaus Kri­sti­an­sen som chauff ør og rul­le­de vin­du­et ned, da vi lå ved si­den af ham.

” Du ku’ godt ha­ve sagt, at du kom,” råb­te jeg til ham. ” Du skal ik­ke vi­de alt,” lød sva­ret med et stort grin fra ” El­gen”, som fæ­no­me­net Car­sten Jør­gen­sen kær­ligt blev kaldt.

Han hav­de få­et idéen til at lø­be med om mor­ge­nen eft er at ha­ve del­ta­get i et ori­en­te­rings­løb om lør­da­gen.

BT Halv­ma­rat­hon har gen­nem åre­ne kun haft tre for­mænd. Per Mor­ten­sen blev i 1985 afl øst af Tor­ben Steen Nielsen, som var for­mand til 2002. De sid­ste 13 år har Klaus Kri­sti­an­sen stå­et i spid­sen for or­ga­ni­sa­tio­nen bag et af Dan­marks mest el­ske­de ga­de­løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.