N til che­fø­ko­nom

BT - - NYHEDER - 2007 har hans ti­tel væ­ret che­fø­ko­nom.

TIRS­DAG 7. APRIL 2015

» Jeg fik ind­pren­tet, at det var vir­ke­lig vig­tigt at få en ud­dan­nel­se. Det tog jeg til mig i en me­get tidlig al­der. Og he­le vej­en igen­nem ud­dan­nel­ses­sy­ste­met har jeg for­søgt at gø­re det bed­ste, jeg kun­ne. «

Ef­ter en stu­den­terek­sa­men fra Chri­sti­ans­havns Gym­na­si­um valg­te Steen Bo­ci­an at læ­se øko­no­mi på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Her gra­ve­de han sig dybt ned i de øko­no­mi­ske mo­del­ler, som han sta­dig bru­ger til at ana­ly­se­re sam­fund­s­ø­ko­no­mi­ens ud­vik­ling. Når kro­ne­kur­sen sti­ger, el­ler Na­tio­nal­ban­ken sæn­ker ren­ten, så er Steen Bo­ci­an den før­ste til at gi­ve en let­for­stå­e­lig for­kla­ring på år­sa­ger og kon­se­kven­ser.

Det er til gen­gæld ik­ke helt li­ge så nemt for ham at for­kla­re den drej­ning, som hans liv har ta­get si­den ung­domsår­e­nes rø­de flag og kom­mu­ni­sti­ske slags­an­ge. i det. Pro­ble­met var ba­re, at det nok og­så var nog­le tan­ker, som i prak­sis ik­ke kun­ne la­de sig gø­re. Det har vi i hvert fald set be­vi­ser på i de lan­de, der har prø­vet at prak­ti­se­re det. «

Selv­stæn­di­ge børn

Han har hel­ler ik­ke en klok­ke­klar hold­ning til Chri­sti­a­nia i dag. El­ler og­så hol­der han den for sig selv.

» Jeg har kun væ­ret der få gan­ge si­den. Det har selv­føl­ge­lig en kul­tur­vær­di, og der er in­gen tvivl om, at det er en turi­stat­trak­tion. Men om det er det værd, at man har et pa­ral­lel- sam­fund, må væ­re op til po­li­ti­ker­ne. «

I dag bor Steen Bo­ci­an på Vester­bro i Kø­ben­havn. Han har to børn på 16 og 12 år samt en lil­le ny på vej.

Han for­tæl­ler, at han på den ene si­de for­sø­ger at und­gå nog­le af de fejl, som hans mor be­gik. At han ik­ke vil læg­ge den af­stand til bør­ne­ne, som han selv op­le­ve­de i sto­re de­le af sin barn­dom. Men der er og­så ting, som han vil gi­ve vi­de­re. Selv­stæn­dig­he­den ven­der han til­ba­ge til:

» I dag for­sø­ger man at skær­me børn imod alt, hvor man tid­li­ge­re lag­de af­stand til dem. Jeg vil ger­ne la­ve en mid­del­vej. Man skal ik­ke skær­me dem så me­get, så de ik­ke har en bal­last at stå imod med. Min 16- åri­ge søn skal stå på eg­ne ben om nog­le år, og så nyt­ter det ik­ke no­get, at han he­le ti­den ved, at han kan kom­me kry­ben­de til far el­ler mor. No­get af det, der glæ­der mig i øje­blik­ket, er, at han har få­et job i Kvi­ck­ly. Det vi­ser en selv­stæn­dig­hed og en vil­je til at løf­te selv. «

Steen

Bo­ci­an ( født 27. ok­to­ber 1971 på Nør­re­bro, Kø­ben­havn) er cand. po­lit. og che­fø­ko­nom i Dan­ske Bank.

på Chri­sti­ans­havn og har blandt an­det bo­et på Chri­sti­a­nia i to år.

blev ma­te­ma­tisk- fy­sisk stu­dent fra Chri­sti­ans­havns Gym­na­si­um i 1990. I 1996 blev han kan­di­dat i øko­no­mi fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

med stu­di­er­ne ar­bej­de­de han i Øko­no­mi­mi­ni­ste­ri­et og Dan­marks Sta­ti­stik.

nyud­dan­net blev han an­sat på Det Øko­no­mi­ske Rå­ds se­kre­ta­ri­at, og i 1999 blev han an­sat i AE- rå­det.

2000 skif­te­de han til en stil­ling som che­f­a­na­ly­ti­ker i Dan­ske Bank.

Op­vok­set

Han

Si­de­lø­ben­de

Som

ISi­den

Steen Bo­ci­an er vok­set op på Chri­sti­ans­havn, men bor i dag på Vester­bro.

Fo­to: Ma­rie Hald

Steen hyg­ger med sin far i ha­ven. Fa­de­ren flyt­te­de til Spa­ni­en, da Steen var helt lil­le, og bor der sta­dig sam­men med Ste­ens halv­sø­ster.

Steen Bo­ci­an for­tæl­ler, at han var glad for mad­lav­ning som barn. Her er han i færd med at ba­ge the­bir­kes hos sin ’ bonus- far­mor.’

Bo­ci­an i ’ mi­ni- me’- ud­ga­ve, som han selv si­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.