Sår tvivl om fi skers over­le­vel­ses­hi­sto­rie

Eks­pert stil­ler spørgs­måls­tegn ved fi skers 66 da­ge på en kæn­tret båd

BT - - NYHEDER - Jon Kir­ke­terp Jør­gen­sen jo­jr@ bt. dk

TRO­VÆR­DIG­HED

37- åri­ge Lou­is Jor­dan kun­ne for­tæl­le en hi­sto­rie ud over det sæd­van­li­ge, da han oven på en kæn­tret båd blev sam­let op af et ty sk skib me­re end 300 ki­lo­me­ter fra den ame­ri­kan­ske øst­kyst.

I slut­nin­gen af ja­nu­ar blev han meldt sav­net, og da han blev red­det midt ude i At­lan­ter­ha­vet 2. april, hav­de han dre­vet rundt på sin kæn­tre­de 35- fod­s­båd i 66 da­ge. Det var i hvert fald den hi­sto­rie, han for­tal­te til red­nings­per­so­na­let, me­di­er og fa­mi­lie.

Men på trods af 66 da­ge, hvor han le­ve­de af rå fi sk, som han fan­ge­de med de ba­re næ­ver, og regn­vand, så han usæd­van­ligt frisk og rø­rig ud. Nu­vel, skæg­get var lidt langt, og han hav­de tabt over 20 ki­lo, for­tal­te han. Men hans hud bar for ek­sem­pel ik­ke præg af, at han hav­de væ­ret ude i so­len i to må­ne­der.

Så han var næp­pe kom­met i land, før spe­ku­la­tio­ner­ne be­gynd­te at ta­ge fart. Blandt an­det med bag­grund i en ud­ta­lel­se fra den kystvagt, der som den før­ste tal­te med Lou­is Jor­dan.

» Vi hav­de for­ven­tet vær­re – vab­ler, solskoldet hud og de­hy­dre­ring, « sag­de Ky­le McCol­lum, en un­derof­fi cer fra den ame­ri­kan­ske kystvagt, til nyheds­bu­reau­et As­so­ci­a­ted Press.

Det fi k en over­le­vel­ses­eks­pert til at så tvivl om Lou­is Jor­dans for­kla­ring. Til en­gel­ske Daily Mail for­kla­rer eks­per­ten Erik Kulik om si­ne be­tæn­ke­lig­he­der.

» Jeg vil­le ha­ve for­ven­tet, at han var al­vor­ligt de­hy­dre­ret. Eft er så lang tid til havs, vil­le han ha­ve svært ved at fi nde ba­lan­cen, men han så ud til at gå uden pro­ble­mer. Han sag­de, at han bræk­ke­de sin høj­re skul­der, men på de bil­le­der, jeg har set, så han ik­ke en­gang ud til at ha­ve brug for at støt­te sin arm. Der er me­get, der ik­ke gi­ver me­ning, « si­ger Erik Kulik til Daily Mail.

Lou­is Jor­dan sva­re­de hur­tigt igen. Han for­tal­te til en­gel­ske Daily Mail, at han over­le­ve­de ved at ra­tio­ne­re no­get då­semad, som han red­de­de med sig. Da då­sema­den slap op, be­gynd­te han at spi­se rå fi sk. Og så holdt gud hån­den over ham. Han for­tal­te, at han bad re­gel­mæs­sigt og læ­ste bi­be­len for at hol­de mo­det op­pe. Og hans skul­der he­le­de af sig selv i lø­bet af de to må­ne­der.

» Gud ved, at jeg er en sand­fær­dig mand. Min fa­mi­lie ved, at jeg for­tæl­ler sandheden. Folk, der ken­der mig, ved det, « sag­de han til Daily Mail.

Hans ut­ro­li­ge hi­sto­rie fi k dog og­så myn­dig­he­der­ne til at un­dre sig. De un­der­søg­te hans bank­kon­ti for at se, om han hav­de hæ­vet pen­ge i de to må­ne­der. Det hav­de han ik­ke. Nu un­der­sø­ger de så hans kre­dit­kort.

Så ind­til vi­de­re har myn­dig­he­der­ne me­re el­ler min­dre fri­kendt den ski­b­brud­ne. Men sik­kert er det, at der vil bli­ve gra­vet dy­be­re i den ut­ro­li­ge hi­sto­rie.

Selv aff ær­di­ger Lou­is Jor­dan kri­tik­ken over for Daily Mail.

» Jeg har ik­ke no­get imod at bli­ve kri­ti­se­ret. Som der står i bi­be­len: Fjol­ser ha­der at bli­ve kri­ti­se­ret, men vi­se mænd el­sker det. «

En over­le­vel­ses­eks­pert har så­et tvivl om, hvor­vidt den 37 ame­ri­ka­ner Lou­is Jor­dan ( tv) for­tæl­ler sandheden. Fo­to: AP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.