6. RYD OP VED HJÆLP AF CCLE­A­NER

BT - - NYHEDER -

Før el­ler si­den be­gyn­der en­hver pc at vi­se tegn på æld­ning. Pro­gram­mer, der før var lyn­hur­ti­ge, bli­ver plud­se­lig lang­som­me. Op­ga­ver, der før tog fem mi­nut­ter, ta­ger nu 10. Ar­bej­det med com­pu­te­ren be­gyn­der at fø­les som en sur pligt. Kort sagt ud­vik­ler den en­gang dej­li­ge ma­ski­ne sig til en be­last­ning, hæm­mer ens pro­duk­ti­vi­tet og spil­der kost­bar tid.

Hel­dig­vis er der al­tid mu­lig­hed for at sæt­te fart i en pc, uan­set om den er en syv år gam­mel oldsag el­ler sid­ste års mo­del, der net­op er be­gyndt at hal­te. Man kan end­da vri­de no­get ek­stra ydel­se ud af en spl­in­ter­ny pc, hvis man ved, hvad man gør.

I den­ne ar­ti­kel ud­de­ler vi he­le 21 me­to­der til at få fle­re he­ste­kræf­ter ud af pc’en, for­delt på hardwa­re, softwa­re og ope­ra­tiv­sy­stem. Det bed­ste af det he­le er, at hver ene­ste én er fuld­stæn­dig gra­tis. Der er nog­le, der si­ger, at man ik­ke får no­get gra­tis. De ta­ger fejl. Man kan gen­vin­de tabt ha­stig­hed uden at be­ta­le en øre. Hvor­for ik­ke be­gyn­de li­ge nu?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.