3. PROCESPRIORITERINGEN

BT - - NYHEDER -

In­tet hæm­mer com­pu­te­ren så me­get som et pro­gram, der mo­nopo­li­se­rer pro­ces­soren. Hvis det res­sour­ce­slu­gen­de pro­gram er et, som man fak­tisk har brug for at la­de kø­re, kan man stå uden no­gen god løs­ning – en­ten la­der man ik­ke pro­gram­met kø­re vi­de­re, el­ler og­så op­gi­ver man alt an­det, ind­til det er fær­digt. Hel­dig­vis har Win­dows en nem mu­lig­hed for ma­nu­elt at indstil­le pro­ces­sor­pri­o­ri­tet. Åbn blot ’ Job­li­ste’, klik over til fa­nen ‘ Pro­ces­ser’ el­ler ‘ De­tal­jer’, høj­re­klik på det ir­ri­te­ren­de pro­gram og indstil pri­o­ri­te­ten til ‘ lav’. Nu ved Win­dows, at der skal til­de­les res­sour­cer til an­dre pro­gram­mer først, men det op­rin­de­li­ge pro­gram kan sta­dig gø­re sig fær­digt uden bøvl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.