Når blæk­ket gå

Sta­dig fle­re ta­to­ve­re­de dan­ske­re op­le­ver al­vor­li­ge bi­virk­nin­ger, som kræ­ver be­hand­ling, vi­ser en ny op­gø­rel­se

BT - - NYHEDER - Flem­m­ing Steen Pe­der­sen step@ ber­ling­s­ke. dk

BLÆK- ALARM

Sta­dig fle­re ta­to­ve­re­de dan­ske­re op­le­ver så al­vor­li­ge bi­virk­nin­ger ved de­res kro­p­s­udsmyk­nin­ger, at det er nød­ven­digt med om­fat­ten­de læ­ge­lig be­hand­ling og i nog­le til­fæl­de ope­ra­tio­ner, hvor den ska­de­de hud må skæ­res bort for at kom­me af med de sund­heds­ska­de­li­ge far­ver, som ska­ber pro­ble­mer­ne.

Hver uge hen­vi­ses to nye pa­tien­ter til be­hand­ling på lan­dets ene­ste spe­ci­al­kli­nik på om­rå­det, Ta­to­ve­rings­kli­nik­ken på Bis­peb­jerg Ho­spi­tal, for at få hjælp med at be­kæm­pe blandt an­det vold­som­me al­ler­gi­ske re­ak­tio­ner. I alt har kli­nik­ken til da­to un­der­søgt og be­hand­let cir­ka 420 pa­tien­ter med til­sam­men 500 pro­blem­ta­to­ve­rin­ger.

År­ligt gen­nem­går om­kring 35 pa­tien­ter en så­kaldt sha­ve­o­pe­ra­tion, som Bis­peb­jerg Ho­spi­tal har ud­vik­let og for­fi­net, og hvor det pig­ment, der ud­lø­ser al­ler­gi­en, den stær­ke kløe og den op­s­vul­me­de hud skr­æl­les af lag for lag, frem­går det af en ori­en­te­ring til sund­heds­ud­val­get i Re­gion Ho­ved­sta­den.

De man­ge ska­der får nu bå­de fag­folk og po­li­ti­ke­re til at kræ­ve en lovæn­dring, som skal stram­me kra­ve­ne til ta­to­vør­bran­chen og skær­pe det of­fent­li­ge til­syn med de man­ge for­ret­nin­ger, der ud­fø­rer ta­to­ve­rin­ger­ne. Pro­fes­sor Jør­gen Serup, hud­læ­ge og le­der af Ta­to­ve­rings­kli­nik­ken, er en af dem:

» Si­tu­a­tio­nen er uhold­bar. Folk kan bli­ve rig­tig, rig­tig sy­ge, når det går galt med en ta­to­ve­ring. Der er helt klart en ri­si­ko, og po­ten­ti­elt kan vi plud­se­lig kom­me til at stå med et an­tal døds­fald, hvis der for ek­sem­pel duk­ker no­get blæk op på det dan­ske mar­ked med me­get ag­gres­si­ve – og i nog­le til­fæl­de så­kaldt kø­dæ­den­de – bak­te­ri­er. Men som det er nu, gø­res der in­tet ef­fek­tivt og sy­ste­ma­tisk for be­kæm­pe pro­ble­mer­ne. Der er in­gen reg­ler, og der er man­ge ama­tørta­to­vø­rer. Der­for er det helt klart nød­ven­digt med en or­dent­lig re­gu­le­ring og kon­trol med om­rå­det, « si­ger Jør­gen Serup.

Blod­for­gift­ning

Kli­nik­ken på Bis­peb­jerg Ho­spi­tal har blandt an­det i nog­le til­fæl­de væ­ret nødt til at ind­læg­ge folk med for ek­sem­pel blod­for­gift­ning som føl­ge af bak­te­ri­er i ta­to­ve­rings­far­ver­ne. Nog­le får stær­ke smer­ter, og hos en en­kelt pa­tient har det væ­ret nød­ven­digt at am­pu­te­re det ene ben.

En del kom­mer med al- ler­gi­er, som der er stor suc­ces med at be­hand­le ved hjælp af sha­ve­o­pe­ra­tio­ner­ne, der iføl­ge en ny un­der­sø­gel­se har vist sig at kun­ne fjer­ne al­le symp­to­mer – kløe og op­s­vul­met hud – hos langt de fle­ste pa­tien­ter.

So­len be­gynd­te at klø

TIRS­DAG 7. APRIL 2015 Det var og­så til­fæl­det for 52- åri­ge Lo­ne Kingo Søn­der­kær. Et års tid ef­ter, at hun hav­de få­et la­vet en ny ta­to­ve­ring – en del­fin, der sprin­ger op af van­det i ret­ning mod en rød sol – be­gynd­te der plud­se­lig at kom­me ge­ner.

» Det rø­de i so­len be­gynd­te at hæ­ve op og klø. Er du tos­set, hvor det klø­e­de. Det var ret ube­ha­ge­ligt, « hu­sker hun.

Det blev så slemt, at hun valg­te at sø­ge hjælp på Ta­to­ve­rings­kli­nik­ken, og her fik hun ved en sha­ve­o­pe­ra­tion fjer­net den rø­de far­ve i ta­to­ve­rin­ger­ne to ste­der på krop­pen, på an­k­len og på læg­gen på det an­det ben. Det hjalp. Klø­en er væk, og til­ba­ge er blot et ar, der skul­le for­svin­de med ti­den.

En mu­lig­hed er og­så at få dæk­ket ar­re­ne af en ny ta­to­ve­ring. Den dår­li­ge op­le­vel­se har nem­lig ik­ke af­skræk­ket Lo­ne Kingo Søn­der­kær fra at få fle­re ta­to­ve­rin­ger. Hun fik sin før­ste for 13 år si­den, og til ef­ter­å­ret reg­ner hun med, at hun skal ha­ve end­nu én.

» Jeg sy­nes, at ta­to­ve­rin­ger er ret flot­te. Men jeg skal ik­ke ha­ve fle­re med rød far­ve – de gi­ver pro­ble­mer, « si­ger hun.

In­gen re­gu­le­ring

Po­li­tisk blev der til­ba­ge i 2013 gjort et for­søg på at brem­se ta­to­ve­rings­ska­der­ne ved hjælp af en lov­giv­ning, som lag­de op til at ind­fø­re en fri­vil­lig, bran­che­ad­mi­ni­stre­ret re­gi­stre­rings­ord­ning. For­må­let var at sik­re, at ta­to­vø­rer­ne le­ve­de op til ba­sa­le ud­dan­nel­ses­krav om for ek­sem­pel at ha­ve væ­ret på hy­giej­ne­kur­sus og ha­ve kend­skab til far­ve­stof­fer, så man und­gik at bru­ge de sund­heds­ska­de­li­ge af slagsen.

In­gen i bran­chen har dog væ­ret i stand til at på­ta­ge sig an­sva­ret for at få etab­le­ret ord­nin­gen, og der­for er der i dag in­gen re­gu­le­ring over­ho­ve­det – og hel­ler in­gen ud­dan­nel­ses­krav el­ler til­syn, kon­sta­te­rer pro­fes­sor Jør­gen Serup.

» Loven har ik­ke haft no­gen be­tyd­ning, og det er uac­cep­ta­belt. Fø­de­va­re­sty­rel­sen kan godt fin­de ud af at fø­re til­syn med for ek­sem­pel pizze­ri­er for at sik­re, at vo­res mad er i or­den. Men det kan åben­bart ik­ke la­de sig gø­re med ta­to­vør­bran­chen, selv om man her sprøjter no­get ukendt di­rek­te ind i folks krop, « si­ger han.

52- åri­ge Lo­ne Kingo Søn­der­kær har få­et ope­re­ret de­le af si­ne kulør­te ta­to­ve­rin­ger væk på Ta­to­ve­rings kli­nik­ken på Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal, for­di de gav hen­de en vold­som al­ler­gisk re­ak­tion. Fo­to: Sa­ra Gang­sted

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.