Magt­ha­ve­re må ik­ke ly­ve

BT - - KULTUR - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk Fo­to: Keld Navn­toft

PO­LI­TISK FILM

» De­mo­kra­ti er ba­se­ret på til­lid, og den er ved at skri­de, « si­ger Sø­ren Mal­ling, der snart er ak­tu­el i ny fi lm om po­li­tisk løgn og bed­rag.

Han spil­ler brand­chef i Chri­sti­na Ro­sen­da­hls spil­le­fi lm ’ Ide­a­li­sten’ om Thu­le- sa­gen, der be­gynd­te i 1968, da et ame­ri­kansk bom­be­fl y med hø­j­eks­plo­si­ve brint­bom­ber styr­ter ned i Grøn­land.

Of­fi ci­elt er der slet ik­ke atom­vå­ben i Grøn­land, og sa­gen dys­ses ned af den dan­ske re­ge­ring. Det hem­me­li­ge atom- sam­ar­bej­de med USA og den fa­ta­le fl yu­lyk­ke for­ties af samt­li­ge dan­ske re­ge­rin­ger de næ­ste tre år­ti­er.

Men man­ge år se­ne­re op­sø­ges jour­na­list Poul Brink på DR af Thu­le­ba­sens brand­chef, der for­tæl­ler, at en ræk­ke ar­bej­de­re, der ryd­de­de op eft er styr­tet, li­der af en død­sens­far­lig strå­le­sy­ge. Og jour­na­li­sten be­gyn­der at trev­le bed­ra­get og løg­ne­ne op. funds­struk­tur byg­ger på til­lid. Til magt­ha­ve­re, myn­dig­he­der, po­li­ti og så vi­de­re. Og her kom­mer så en hi­sto­rie, der rid­ser i lak­ken, « si­ger Sø­ren Mal­ling om ’ Ide­a­li­sten’.

» I Thu­le- sa­gen blev der for­ti­et nog­le fa­ta­le ting, og der er folk, som har mi­stet li­vet i den sam­men­hæng. Og selv i dag er det ik­ke of­fi ci­elt an­er­kendt, at det var en fejl, og at de ser­ve­re­de en stor løgn for be­folk­nin­gen, « si­ger Sø­ren Mal­ling.

Af­spej­ler fi lmen no­get i vo­res sam­fund i dag?

» For mig er den re­le­vant i for­hold til det med til­li­den, som er helt grund­læg­gen­de i et de­mo­kra­ti. At vi sto­ler på hin­an­den og på vo­res myn­dig­he­der. Det kan godt foru­ro­li­ge mig, at PET – som er den mest hem­me­li­ge fak­tor i lan­det – på bag­grund af én mands gal­mands­værk i Kø­ben­havn, får yder­li­ge­re be­fø­jel­ser, me­re mand­skab og lov til at hem­me­lig­hol­de væ­sent­lig fl ere ting for den al­min­de­li­ge dan­sker. Det bry­der jeg mig de­ci­de­ret ik­ke om. «

De­bat om de­mo­kra­ti­et

» Jeg sy­nes godt, at fi lmen kan an­spo­re til en de­bat om vo­res de­mo­kra­ti, som jeg sy­nes, er ble­vet skub­bet ud på et spor, der be­kym­rer mig. Jo me­re over­våg­ning og jo me­re uind­skræn­ket magt myn­dig­he­der­ne får, des me­re skri­der fun­da­men­tet i for­hold til min til­lid til det sam­fund, jeg le­ver i, « si­ger Sø­ren Mal­ling.

» Jeg har en fø­lel­se af, at det sam­fund, jeg godt kan li­de, af den fri­hed og den iden­ti­tet, jeg bæ­rer med mig. Du kan kal­de det vo­res kul­tu­rarv som dan­ske­re, den er ved at skri­de. Man mistæn­ke­lig­gør os al­le sam­men på bag­grund af nog­le få ek­stre­mi­ster. Men sta­ten skal sgu ik­ke hol­de øje med mi­ne pri­va­te valg i mit pri­va­te liv, « si­ger Sø­ren Mal­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.