Kom­mu­ni­ka­tor med krop og ord

BT - - NAVNE - Vi­be­ke Wern vw@ ber­ling­s­ke. dk

50 ÅR

Hvis der er no­gen, der tror, at bal­let­dan­se­re ik­ke kan ta­le og for­mu­le­re sig godt mundt­ligt, så skal de ba­re gå ind og hø­re Den Kgl. Bal­lets ka­rak­ter­dan­ser Mette Bødt­cher, når hun for­mid­ler in­tro­duk­tio­ner for pu­bli­kum umid­del­bart før en bal­let­fo­re­stil­ling el­ler er vært ved ’ Bal­let­tens Værk­sted’ på Gam­le Sce­ne.

For li­ge så ele­gant som hun al­tid ser ud, for­mår hun at for­mu­le­re sig på så­vel dansk som en­gelsk.

» Fra først at ha­ve valgt den stum­me kun­start er jeg nu ble­vet en me­get snak­ken­de dan­ser. Jeg for­mid­ler kun­star­ten til dem, der or­ker at hø­re på mig – voks­ne som børn, « si­ger Mette Bødt­cher, der og­så ar­ran­ge­rer wor­ks­hops for sko­le­e­le­ver på Det Kgl. Te­a­ter.

Hun kom ind på Det Kgl. Te­a­ters Bal­letsko­le, da hun var ti år og selv kun­ne ta­ge to­get til Kø­ben­havn fra Næst­ved, hvor hun er født og op­vok­set. Ot­te år se­ne­re blev hun med­lem af Den Kgl. Bal­let og fi k som 20- årig den helt sto­re chan­ce, da Jo­hn Ne­u­mei­er skab­te rol­len som Ofe­lia til hen­de i bal­let­ten ’ Am­leth’.

Dan­se­de i Ham­borg

Jo­hn Ne­u­mei­er hav­de sans for Mette Bødt­chers stær­ke sce­ne­per­son­lig­hed og in­vi­te­re­de den lan­ge, smi­di­ge bal­le­ri­na til Ham­burg Bal­let­ten, hvor hun dan­se­de som so­list i fi re kunst­ne­risk in­ten­se år, in­den hun vend­te til­ba­ge til Kgs. Nytorv.

Ud over at væ­re en bedå­ren­de Ofe­lia hav­de hun, in­den hun rej­ste ud, gjort sig be­mær­ket i den sensu­el­le ara­bi­ske dans i ’ Nød­dek­næk­ke­ren’ og i ti­tel­rol­len i ’ Syl­fi den’.

Til­ba­ge i Kø­ben­havn fi k hun mar­kan­te so­list­par­ti­er i et bredt re­per­toi­re af bal­let­ter, li­ge fra Bour­non­vil­les ’ Fjer­nt fra Dan­mark’ til Ba­lan­chin­es ’ Se­re­na­de’ og Flindts ’ Dø­de­ns tri­umf’, og hun dan­se­de og­så Al­vin Aileys dra­ma­ti­ske so­lo ’ Wit­ness’. Da hun nå­e­de pen­si- onsal­de­ren på 40 år, fort­sat­te hun som ka­rak­ter­dan­ser og har bl. a. haft ka­rak­ter­rol­ler som Vero­ni­ca i ’ Na­po­li’, hek­sen Mad­ge i ’ Syl­fi den’, pi­a­ni­sten i ’ Ene­ti­me’ og bor­del­mut­ter i ’ Ma­non’.

Hen­des ynd­lings­par­ti til­ba­ge fra 1999 som den ero­tisk æg­gen­de kvin­de på bor­det i Mauri­ce Béjarts ’ Bo­lero’ fi k hun ele­gant fl ettet ind i den her­li­ge bal­let ’ 242 år i tri­kot’, som Staff an Val­de­mar Holm skab­te for to år si­den til Den Kgl. Bal­lets ka­rak­ter­dan­se­re.

Ak­tu­el som dron­ning

For­ri­ge år med­vir­ke­de hun og­så i Ale­xan­der Køl­pins Som­mer­bal­let på Bel­le­vue Te­a­tret som Mrs. Ken­dal i ’ Ele­fant­man­den’, og li­ge nu er hun ak­tu­el som dron­nin­gen i Den Kgl. Bal­lets nye op­sæt­ning af ’ Sva­ne­sø­en’ i Ope­ra­en.

Mette Bødt­cher hav­de i en pe­ri­o­de sit eget de­sign­fi rma, Bødt­cher- Design, der solg­te bal­let­træ­ning­s­tøj ver­den over. Hun har væ­ret gift med ope­ra­san­ge­ren Gert Hen­ning- Jensen, som hun har tre børn med: Emil på 17, Oscar på 13 og Cla­ra på ti år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.