PÅSAT BRAND PÅ FÆR­GE

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 25 år si­den 1990:

LØVEN 22.07 - 22.08 Du skal væ­re sær­lig op­mærk­som på, at du ik­ke bli­ver ført bag ly­set. Det er der­for ik­ke en god dag til sto­re køb el­ler til aft aler om vig­ti­ge sa­ger. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:***** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Jo me­re du får sagt din me­ning og får sagt til og fra, jo bed­re vil du ha­ve det med dig selv. Hvis ik­ke, fø­ler du dig ret så be­græn­set. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Må­nen er i dit tegn og vil i lø­bet af da­gen dan­ne po­si­ti­ve aspek­ter til bå­de Ve­nus og Mars. Det in­di­ke­rer go­de ener­gi­er i for­hold til kær­lig­hed. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Jo me­re du prø­ver på at hol­de stand el­ler få din vil­je, jo me­re mod­stand mær­ker du fra di­ne om­gi­vel­ser. Det gæl­der om at væ­re til­lids­fuld. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Der er ro­man­ti­ske to­ner i luft en. Jo me­re du selv gør for at få di­ne øn­sker op­fyldt, jo bed­re vil du spil­le med på uni­ver­sets me­lo­di. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du kan reg­ne med, at du bli­ver an­er­kendt og på­s­køn­net for din ar­bejds­mæs­si­ge ind­sats. Dog gæl­der det­te ik­ke helt på det fø­lel­ses­mæs­si­ge plan. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Hav, vand og sa­ger derom­kring er ak­tu­elt. Det kan og­så væ­re en dag, hvor rej­ser og ud­land­s­in­ter­es­ser vil by­de ind med sær­li­ge op­le­vel­ser. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:***** FISKENE 19.02 - 19.03 Jo me­re du selv gør dig klar til at få sat de nød­ven­di­ge græn­ser, jo me­re vil du mær­ke, at din in­dre stolt­hed vok­ser. Du får en over­ra­skel­se. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:****

34). ( Svær 90). ( Mid­del 9). ( Nem

På vej fra Oslo til Fre­de­riks­havn hær­ges fær­gen Scan­di­navi­an Star af en brand, og 158 men­ne­sker om bord på fær­gen mi­ster li­vet. Ef­ter­forsk­ning slår fast, at bran­den var påsat, men me­get er sta­dig en gå­de.

Fo­to: Claus Bjørn Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.