25 TING VI LÆR­TE OM BRØND­BY IF

Un­der New Firm i går på Brønd­by Sta­dion lær­te vi, at...

BT - - SUPER LIGA - Brønd­bys de­fen­siv alt­så er ble­vet rig­tig god. NEW FIRM Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl mcs@ spor­ten. dk Sø­ren Hang­høj Kristensen srkr@ spor­ten. dk

13.

En af Brønd­bys bed­ste chan­cer - Jo­han Lars­sons fl ug­ter - røg ud... til ind­kast!

14.

Net­op Jo­han Lars­son er enormt vig­tig, og når hans død­bol­de ik­ke sid­der i ska­bet, mang­ler Brønd­by en vig­tig di­men­sion i sit spil.

15.

5.

Og at Da­ni­el Ag­ger med und­ta­gel­se af al­bu­en i øv­rigt ba­re py­n­ter helt vildt me­get på Brønd­bys for­svar, når han en­de­lig er med.

17.

8.

9.

Der skal me­re kva­li­tet i ind­læg­ge­ne end det, især Puk­ki og Lars­son le­ve­re­de, når der er så stor fo­kus på at få det til at ske fra luft en.

18.

Puk­ki hel­ler ik­ke mod FCK be­fi nder sig bedst på kanten. Det var vist ik­ke der, han hav­de fo­re­stil­let sig, han skul­le spil­le.

Jo­han El­man­der sta­dig bli­ver li­ge over­ra­sket, hver gang der bli­ver dømt fris­park imod ham.

16.

Og i øv­rigt mang­ler den mæng­de far­lig­hed, han i det mind­ste har i ener­gi.

20.

Et hjem­me­hold kan spil­le en hel kamp uden at ska­be en chan­ce.

21.

22.

Det ik­ke lyk­ke­des Ari­el Nuñes at la­ve ’ En Zuma’. Men han prø­ve­de.

23.

Det TA­BEN­DE holds fans blev bedt om at ven­te på sta­dion eft er kam­pen. Den var ny. Da kam­pen end­te uaf­gjort, trå­d­te reg­len om ude­ba­ne­fans i kraft , og FCK’er­ne måt­te ven­te.

19.

Lukas Hra­decky ik­ke be­hø­ve­de la­ve ret me­get for at hol­de nul­let bag et stærkt for­svar.

24.

De fl este til­sku­e­re sag­tens kan op­fø­re sig godt og la­ve god stem­ning selv til et der­by.

25.

Det sta­dig er de æld­ste New Firm- san­ge, der er de bed­ste.

Brønd­bys bed­ste vå­ben i for­å­ret pa­ra­doksalt nok er ba­nen. Brønd­by ken­der den. Mod­stan­de­ren ha­der den. Og­så FCK.

Brønd­by har op­gi­vet at spil­le bol­den hen over mid­ten af sin egen elen­di­ge fod­bold­ba­ne og i ste­det sig­ter eft er Jo­han El­man­ders ho­ved.

Og at ik­ke en­gang New Firm- kam­pe kan bli­ve smuk­ke på det un­der­lag.

Da­ni­el Ag­ger var me­get hel­dig med at slip­pe for rødt kort eft er to al­bu­esving mod Zanka.

Thomas Frank li­ge som Stå­le Sol­bak­ken le­ge­de med tak­tik­bræt­tet. Al­bre­cht­sen i for­sva­ret, Du­mic på midt­ba­nen, lan­ge bol­de... osv.

Thomas Frank med net­op ind­skift nin­gen af Da­rio Du­mic på den cen­tra­le midt­ba­ne vi­ste sig 100 pro­cent vil­lig til at gå på kom­pro­mis med sin pas­nings­stil for at vin­de luft rum­met. Og kam­pen.

Martin Al­bre­cht­sen som for­sva­ren­de for­svars­spil­ler sta­dig er glim­ren­de, og at han le­ve­rer, hver gang han er med.

Chri­sti­an Nør­gaard - det her­li­ge, tek­ni­ske ta­lent - var for ty nd­fy­sisk svag og blev over­fl ødig i en kamp, der spil­le­de på al­le an­dre præ­mis­ser end hans.

Der godt kan kom­me ølkrus ind på ba­nen fra ude­ba­ne­af­snit­tet - selv om der er sat net op. Spørg ba­re Fer­han Ha­sa­ni.

Selv­sam­me Ha­sa­ni er den ene­ste kre­a­ti­ve kraft , der får plads på hol­det, og at hans ( få) ly­sen­de øje­blik­ke ud­gør ho­ved­par­ten af de høj­de­punk­ter, hol­det ska­ber.

Pa­tri­ck da Silva er ble­vet stær­ke­re de­fen­sivt, men mod en mod­stan­der som FCK er langt fra at ha­ve Dur­mi­sis off en­si­ve kva­li­te­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.