25 TING VI LÆR­TE OM FC KØ­BEN­HAVN

Der­by­et set gen­nem de hvi­de lø­ve­bril­ler lær­te os, at...

BT - - SUPER LIGA -

3.

FC Kø­ben­havn fort­sat har ta­get på de blå- gu­le ri­va­ler. 20. sep­tem­ber 2013 var se­ne­st Brønd­by fi k en sejr i der­by­op­gø­ret.

14.

Le­je­må­le­ne af Bjørn Si­gurd­ar­son og Ke­vin Fo­ley fort­sat mang­ler at be­vi­se de­res re­le­vans.

15.

16.

Per Nils­son – trods spil­le­tid - har slå­et rod på bæn­ken. Sven­ske­ren må der­for væ­re Superligaens dy­re­ste re­ser­ve­spil­ler.

17.

Step­han Andersen ba­re var en god sig­ning. Lands­hold­ske­e­pe­ren ud­strå­ler gi­gan­tisk ro – og­så på hans gam­le hjem­me­ba­ne, Brønd­by Sta­dion.

18.

Da­ni­el Amar­tey er Superligaens mest ’ po­lyvan­te’ spil­ler.

19.

Yous­sef Tou­touh tæn­der i der­by- kam­pe­ne. Og når han gør det, vi­ser han for al­vor det po­ten­ti­a­le, der er så stort.

Rurik Gisla­son næp­pe er at fi nde i FC Kø­ben­havn i næ­ste sæ­son.

20.

Vi næp­pe får ’ den gam­le’ An­dreas Cornelius at se i den­ne sæ­son. Spørgs­må­let er, hvor­når – hvis no­gen­sin­de

– an­gri­be­ren fi nder til­ba­ge til det ni­veau, han hav­de før skift et til Car­diff og Pre­mi­er

Le­ague.

21.

Thomas Dela­ney eft er­hån­den har fun­det et bund­ni­veau, der ret­fær­dig­gør hans plads som lands­holds­bob­ler.

22.

Stå­le Sol­bak­ken kø­rer min­dre grus på sin ha­ve der­hjem­me, end Brønd­by gør på Brønd­by Sta­dions græs­plæ­ne.

13.

Superligaens to bed­ste stop­per par fi ndes i FC Kø­ben­havn… og Brønd­by.

23.

FCKs fans kig­ger i de gam­le po­esi­bø­ger, når der skal la­ves ti­fos. Men fl ot­te, det er de!

24.

25.

Hvis Stå­le- as­si­stent Bri­an Rie­mer hav­de væ­ret læng­desprin­ger, var han af den over­træ­den­de slags. Den mand er me­re uden­for det tek­ni­ske felt end in­den­for.

FC Kø­ben­havn lig­ner et hold og en klub, der har ind­set og ac­cep­te­ret, at mester­ska­bet er væk for den­ne sæ­son.

FC Kø­ben­havn uden Ni­co­lai Jør­gen­sen er som en soft ice uden krym­mel. Den er spi­se­lig, men hvor kun­ne den dog ba­re sma­ge me­get bed­re!

Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen er ved at gen­vin­de det ni­veau, han hav­de, in­den han i 2012 for­lod FCK før­ste gang.

Få for­mår som Chri­sti­an Poul­sen at spil­le det grim­me spil i en grim kamp. Man­den er en ta­ck­le­ma­ski­ne, og han pas­se­de per­fekt ind. Me­re af ham, tak!

Ste­ve De Rid­der kan ha­ve en frem­tid i FC Kø­ben­havn. Og­så på den an­den si­de af som­mer­fe­ri­en. Bel­gi­e­ren in­de­hol­der mas­ser af kva­li­tet. Fo­to: Hen­ning Bag­ger, Nils Meilvang, Jens Nør­gaard Lar­sen, Li­se­lot­te Sa­broe, Scan­pix.

Og­så FCK er nødt til at gå på kom­pro­mis med sin spil­lestil, når hol­det gæ­ster Brønd­bys gru­ful­de und­skyld­ning for en græs­plæ­ne.

Stå­le Sol­bak­ken ik­ke er ban­ge for at jong­le­re med si­ne sy­ste­mer. Han star­te­de i en 4- 4- 2 med di­a­man­ten og slut­te­de i en 3- 5- 2.

Lø­ver­nes de­fen­siv hol­der klart hø­je­re ni­veau end of­fen­si­ven.

FCKs ’ fans’ hel­ler ik­ke den­ne gang kun­ne hol­de sig i skin­det eft er slut­fl øjtet.

Sol­bak­ken mang­ler off en­siv ’ fi repower’ fra bæn­ken, når en kamp skal vin­des.

Mikael An­tons­son er en af Superligaens ab­so­lut mest un­der­vur­de­re­de spil­le­re.

Ludwig Au­gustin­s­son skal bru­ge en ba­re no­gen­lun­de plan ba­ne, før han kan blom­stre. For­stå­e­ligt nok, i øv­rigt!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.