FCM vin­der - men FCK kom­mer

BT - - SUPER LIGA - Fo­to: Nils Meilvang

JU­VEN­TUS ER BED­RE. Det sam­me er Bay­ern Mün­chen og FC Bar­ce­lo­na. Men her stop­per det og­så. Et hur­tigt og sær­de­les uvi­den­ska­be­ligt view ud over de eu­ro­pæ­i­ske liga­er af­slø­rer, at FC Kø­ben­havn har en af eu­ro­pæ­isk fod­bolds ab­so­lut bed­ste de­fen­si­ve kæ­der. 15 mål har Step­han Andersen, Tom Høg­li, Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen, Mikael An­tons­son og de se­ne­ste par må­ne­der og­så Ludwig Au­gustin­s­son luk­ket ind i 23 kam­pe. Dét er in­ter­na­tio­nal topklas­se.

I går eft er­mid­dag holdt kvar­tet­ten nul­let end­nu en­gang. Den­ne gang i et der­by på Brønd­by Sta­dion, hvor spil­let - grun­det en ba­ne, der var me­re til Mo­der­ne Fem­kamp end fod­bold - i dén grad til­go­deså for­svars­spil­ler­ne.

I ame­ri­kansk fod­bold si­ger man, at off en­si­ven sæl­ger bil­let­ter, mens de­fen­si­ven vin­der mester­ska­ber. Det gør FC Kø­ben­havn ik­ke i den­ne sæ­son. Kø­ben­hav­ner­ne skal hen­te 11 po­int i 10 kam­pe på FC Midtjyl­land, og det er svært at se det ske, som de for­ry­gen­de midtjy­der vin­der kam­pe og po­int i de sid­ste mi­nut­ter. Stor respekt for det!

FCM vin­der mester­ska­bet, og som det ser ud nu, kan de gø­re det med en sejr over net­op FC Kø­ben­havn søn­dag 17. maj i 29. run­de.

For et par må­ne­der si­den in­ter­viewe­de jeg FCM- an­fø­rer Kri­sti­an Bach Bak. Det var et godt in­ter­view. Ik­ke ba­re, for­di for­svars­spil­le­ren er en in­ter­es­sant fyr, men for­di han i vo­res snak fo­ku­se­re­de over­ra­sken­de lidt på den­ne sæ­sons mester­skab og me­get me­re på de kom­men­de års top­strid. Han ser FC Midtjyl­land som en fast be­stand­del af top­pen i dansk fod­bold. Et hold, der kan vin­de man­ge mester­ska­ber de kom­men­de år.

Det kan de og­så gø­re. Men hvis der er no­get, der for­tæl­ler mig, at de får kamp til stre­gen – og me­re til - er det sta­ti­stik­ken, jeg ind­led­te med.

Magt­ba­lan­cen i dansk fod­bold ba­lan­ce­rer på en kniv­sæg i dis­se må­ne­der. FC Kø­ben­havn vandt ik­ke mester­ska­bet sid­ste år, og de vin­der det hel­ler ik­ke i år. Men de vil væ­re der til det sid­ste i den kom­men­de sæ­son.

Fun­da­men­tet har de med en for­ry­gen­de de­fen­siv, hvor Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen er ved at væ­re til­ba­ge i lands­holds­klas­sen, Mikael An­tons­son spil­ler på et kon­stant him­mel­højt ni­veau og de to ba­cks – sam­men med må­l­mand Step­han Andersen - blot bli­ver bed­re og bed­re.

Sam­ti­dig vil FCK- off en­si­ven med no­get nær stats­ga­ran­ti væ­re bed­re i den kom­men­de sæ­son, når Stå­le Sol­bak­ken får købt en an­gri­ber med klas­se og en kant­spil­ler med me­re kva­li­tet end Rurik Gisla­son. For det kom­mer nord­man­den til at hen­te op til en sæ­son, der kan bli­ve hans sid­ste som Su­per­liga- træ­ner. FC MIDTJYL­LAND SID­DER net­op nu på top­pen af det he­le. Og de gør det fuldt fortjent. Ul­ve­ne har væ­ret me­re end en snu­de­læng­de for­an kon­kur­ren­ter­ne i den­ne sæ­son. Men pas­ser de ik­ke på, bli­ver de over­ha­let al­le­re­de i den kom­men­de sæ­son. Midtjy­der­ne må ik­ke træ­de det mind­ste på brem­sen. De må ik­ke fj er­ne fo­kus fra Su­per­liga­en, og de må ik­ke sæl­ge de­res pro­fi ler, li­ge me­get hvor ger­ne de vil af­sted og hvor man­ge pen­ge, der bli­ver budt.

Gør midtjy­der­ne al­li­ge­vel det, bli­ver de over­ha­let eft er blot et mester­skab. Over­ha­let af et FCK- hold dre­vet frem af et af Eu­ro­pas sta­ti­stisk set bed­ste for­svar. Og over­ha­let af en klub og en træ­ner, der ved, at det er de­fen­si­ven, der vin­der mester­ska­ber­ne.

FC Kø­ben­havns de­fen­siv med blandt an­dre Tom Høg­li ( tv.) har høj klas­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.