’’

BT - - SUPER LIGA - Kent Nielsen

Det var vig­tigt, at vi ik­ke tab­te. Nu har vi sta­dig tred­je­plad­sen in­den­for ræk­ke­vid­de

vandt. Vi spil­le­de frem­ra­gen­de bå­de før og eft er Würtz blev ud­vist, og bur­de vel ha­ve vun­det, « sag­de Kent Nielsen.

Det gav AaB- an­gri­be­ren Ni­ck­las He­le­ni­us ham ret i.

» Hvis kam­pen skul­le ha­ve haft en vin­der, skul­le det ha­ve væ­ret os. Vi var i lan­ge pe­ri­o­der spilsty­ren­de. Desvær­re fi k jeg ik­ke sco­ret. Men jeg fø­ler, at må­le­ne snart er på vej, « sag­de Ni­ck­las He­le­ni­us.

Han modt­og en ad­var­sel for at sky­de bol­den eft er li­nie­vog­te­ren.

» Det var dumt gjort af mig. Men så slem var min for­se­el­se alt­så hel­ler ik­ke. Jeg var fru­stre­ret over, at vi ik­ke fi k til­kendt et hjør­ne­s­park, hvor­eft er jeg stil­le og ro­ligt valg­te at tril­le bol­den hen til ham på si­de­li­ni­en, « sag­de Ni­ck­las He­le­ni­us med et skævt smil.

Ran­ders- an­gri­be­ren Vik- tor Lund­berg hav­de det fi nt med re­sul­ta­tet.

» Det var vig­tigt, at vi fi k det ene po­int. Nu hol­der vi af­stan­den på fi re po­int ned til AaB. Alt i alt sy­nes jeg, at vi spil­ler en god før­ste halv­leg. Til gen­gæld over­la­der vi ini­ti­a­ti­vet til AaB eft er pau­sen. Det var skidt, « sag­de sven­ske­ren, der nu står no­te­ret for seks fuld­træff ere på in­tet min­dre end 57 for­søg si­den sæ­son­star­ten.

» Jeg in­drøm­mer ger­ne, at jeg har sco­ret for få mål. Til gen­gæld har jeg lagt op til en del an­dre. Så på den kon­to går det vel no­gen­lun­de li­ge op, « sag­de han.

Ras­mus Würtz får sit an­det gu­le og der­med rødt kort af dom­mer Jakob Kehlet.

Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.