Un­der­hold­ning, eff

BT - - SUPER LIGA -

LANGT DE FLE­STE har for længst dømt FCV ude et er der da hel­ler ik­ke no­get at si­ge til re­sul­ta­ter­ne ta­get i be­tragt­ning. Jeg var vist en af de gan­ske få, som valg­te se lidt op­ti­mi­stisk på det for en tre, fi re run­der si­den.

Min vur­de­ring var - og er - at trup­pen er for god til ik­ke at kun­ne slå de øv­ri­ge bund­hold, som kun­ne ha­ve ud­gjort en af­gø­ren­de for­skel på den en­de­li­ge pla­ce­ring.

Men det har de ik­ke kun­net mod hver­ken Søn­derjy­ske el­ler OB hjem­me, og i dis­se helt vi­ta­le ind­byr­des op­gør har de end ik­ke præ­ste­ret ac­cep­ta­belt.

Over de se­ne­ste 15 kam­pe har FC Vestsjæl­land kun kun­net slå Sil­ke­borg; det var i ok­to­ber sid­ste år og sæ­so­nens hidtil ene­ste ude­sejr i Su­per­liga­en.

Vin­der de ik­ke ude over OB i dag, er det game over. Det ind­ser selv jeg. Men jeg fast­hol­der, at trup­pen er alt for god til at præ­ste­re så rin­ge, så læn­ge og så tid­ligt væ­re i 1. di­vi­sion igen.

Jeg ved, at min go­de ven Mi­cha­el Han­sen er en dyg­tig træ­ner, men jeg me­ner, at be­slut­nin­gen om at skift e spil­lestil med hen­blik på at væ­re me­re ’ off en­siv’ og ’ un­der­hol­den­de’ var en fejl.

Frem for alt må spil­lestil de­fi ne­res af det for­hån­den­væ­ren­de spil­ler­ma­te­ri­a­le, og langt de fl este ste­der er bed­ste un­der­hold­ning sej­re.

Og vel at mær­ke sej­re nok til at over­le­ve, så­le­des at klub­ben og klub­bens fans kan glæ­de sig over at spil­le mod og med blandt lan­dets bed­ste hold.

Det må væ­re en ri­me­lig og til­stræk­ke­lig am­bi­tiøs mål­sæt­ning for en klub som FC Vestsjæl­land. DER­UD­FRA MÅ MAN med pas­sen­de kon­ti­nu­i­tet ud­vik­le trup og stil på en så­dan må­de, at en øn­sket stilæn­dring ik­ke ko­ster på re­sul­tat­si­den.

Jeg for­står i øv­rigt slet ik­ke den ud­bred­te ide om, at en sær­lig stil pr. de­fi ni­tion er me­re un­der­hol­den­de end an­dre. Ty­pisk me­ner man vist med den­ne snak om ’ po­si­tiv fod­bold’, at den bold­be­sid­den­de stil er at fo­re­træk­ke frem for den di­rek­te.

Men er det ty­ske lands­hold ik­ke un­der­hol­den­de med sin stil, hvor man al­tid for­sø­ger at spil­le sig hur­tigt fremad ba­nen, li­ge­som Re­al Madrid og Ar­se­nal?

Pos­sesionfod­bold kan væ­re an­grebs­ly­stent, men er oft e i prak­sis i hø­je­re grad en eff ek­tiv form for for­svars­fod­bold, for så læn­ge man selv har bol­den, scorer mod­stan­de­ren jo ik­ke.

Men li­ge så fa­sci­ne­ren­de det kan væ­re at se Barca­lo­na short­pas­se sig fremad - og til si­den og til­ba­ge - til af­slut­nin­ger og mål, li­ge så dræ­ben­de ked­som­me­ligt og in­eff ek­tivt kan det til an­dre ti­der væ­re. I sær­de­les­hed når det prak­ti­se­res af an­dre rin­ge­re hold, og det er de fl este jo.

Det un­der­hol­den­de men og­så mest ud­for­dren­de aspekt ved god pos­sesionfod­bold frem­kom­mer, når hold ev­ner at spil­le bol­den fremad ba­nen uden at mi­ste den og der­ved spil­le sig til af­slut­nin­ger og mål. Og sej­re! Li­ge­som Tys­kland, Re­al Madrid og Ar­se­nal, når de er bedst.

Me­re eff ek­tivt og un­der­hol­den­de fod­bold ses sjæl­dent.

Det er de fær­re­ste dan­ske hold, der be­hø­ver at ha­ve stør­re am­bi­tio­ner.

Hel­ler ik­ke FC Vestsjæl­land.

FC Vestsjæl­lands Mi­cha­el Lumb i du­el med Brønd­by IFs Chri­sti­an Nør­gaard.

Fo­to: Thomas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.