Van­vit­tigt co­me­ba­ck

BT - - SUPER LIGA -

Tre gan­ge Pu­sic, et van­vit­tigt Es­b­jerg- co­me­ba­ck og so­lid un­der­hold­ning i Ve­stjyl­land må stå til­ba­ge som de op­lag­te kon­klu­sio­ner eft er Es­b­jergs 3- 3- kamp mod Superligaens num­mer et, FC Midtjyl­land.

Martin Pu­sic lig­ne­de kam­pens helt sto­re ho­ved­per­son ef­ter en før­ste halv­leg, hvor der stod FCM på det me­ste - i hvert fald på må­l­tav­len. Den tid­li­ge­re Es­b­jerg- spil­ler, der for før­ste gang gæ­ste­de sin gam­le hjem­me­ba­ne med FCM, score­de to gan­ge in­den for fi re mi­nut­ter i det 32. og 36. mi­nut. I van­lig cen­ter­forward- stil stod den snu og hård­t­ar­bej­den­de østri­ger pa­rat i fel­tet ved beg­ge scor­in­ger og be­vi­ste end­nu en gang, at han er den ret­te til at væ­re su­per­liga- top­sco­rer.

Es­b­jerg kom for­nemt til­ba­ge i an­den halv­leg med tre scor­in­ger in­den for ti mi­nut­ter. Først Emil Lyng, så Ry­an Jo­hn­son Laur­sen og sidst Erik Fri­berg, og der­med så det ud til, at ve­stjy­der­ne vil­le spil­le sig til en over­ra­sken­de sejr med kun et kvar­ter til­ba­ge af kam­pen. Pu­sic var dog ik­ke fær­dig, og han score­de i kam­pens slut­mi­nut­ter sit tred­je mål i kam­pen og sik­re­de FCM et en­kelt po­int.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.