Uaf­gjort i dra­ma­tisk lo­ka­l­op­gør

BT - - SUPER LIGA -

Der blev budt på dra­ma­tik i Su­per­liga- lo­ka­l­op­gø­ret mel­lem Ran­ders FC og AaB. Så­le­des modt­og aal­bor­gen­ser­nes an­fø­rer Ras­mus Würtz et rødt kort ved stil­lin­gen 1- 1, som blev kam­pens re­sul­tat.

Før­ste halv­leg bar ik­ke præg af, at AaB jag­te­de sej­ren, der for al­vor vil­le brin­ge klub­ben til­ba­ge i kam­pen om bron­ze­me­dal­jer­ne. Fremad­ret­tet fi k nord­jy­der­ne, der var uden sin knæska­de­de top­sco­rer, Anders K. Ja­cob­sen, stort set in­tet skabt. Der ske­te me­re i den an­den en­de af ba­nen: Først for­søg­te Ale­xan­der Fischer og Kasper Fi­sker sig. Uden held. Hvor­eft er Vik­tor Lund­berg syv mi­nut­ter før pau­sen brag­te hjem­me­hol­det for­an 1- 0 på et ho­ved­stød eft er en hjør­ne­s­parks- si­tu­a­tion. Det var den sven­ske an­gri­bers sjet­te scor­ing på ik­ke fær­re end 57 for­søg i den­ne Su­per­liga- sæ­son.

Eft er pau­sen tog AaB te­ten, og fi k bragt ba­lan­ce i regn­ska­bet i det 61. mi­nut, da Kasper Ris­gård pas­se­re­de Karl- Jo­han Jo­hns­son i Ran­ders- må­let. Men blot to mi­nut­ter se­ne­re blev Würtz præ­sen­te­ret for det rø­de kort, hvor­eft er de to hold stil­le­de sig til­fred­se med et en­kelt po­int.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.