Grimt der­by end­te med en nul­lert

BT - - SUPER LIGA -

Sæ­so­nens tred­je ’ New Firm’ mel­lem Brønd­by og FC Kø­ben­havn end­te 0- 0 i et op­gør, der kan­di­de­rer til hi­sto­ri­ens grim­me­ste der­by mel­lem de to hold.

Der­by­et ad­skil­te sig fra man­ge af de an­dre, for­di der var et utal af hø­je bol­de og man­ge fl ere nær­kam­pe end nor­malt på grund af en elen­dig ba­ne på Brønd­by Sta­dion.

Tak­tik­ken var ty de­lig hos beg­ge hold: FCK smed en mas­se bol­de op på An­dreas Cornelius, mens Brønd­by spar­ke­de lan­ge bol­de op mod El­man­der for at und­gå dum­me fejl på det umu­li­ge un­der­lag, som hav­de fl ere små­sten end græs­strå. Fy­sisk og spil­le­mæs­sigt mat­che­de de to hold hin­an­den det me­ste af kam­pen. Chan­cer­ne var næ­sten ik­ke til ste­de, så i ste­det for var det de hår­de du­el­ler, der skab­te in­ten­si­tet.

Hver­ken Brønd­by el­ler FC Kø­ben­havn jag­te­de for al­vor sej­ren i kam­pens sid­ste fa­se. Beg­ge hold holdt fast i tak­tik­ken med at slå en mas­se hø­je bol­de og ind­læg, men sta­dig uden at det for al­vor blev far­ligt. Der­for kan in­gen af hol­de­ne til­la­de sig at ha­ve ind­ven­din­ger mod kam­pens en­de­li­ge re­sul­tat på 0- 0.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.