Tin­kov: Ri­is la­ve­de in­tet

Oleg Tin­kov be­grun­der fy­rin­gen af den dan­ske ma­na­ger

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FOR­KLA­RING Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk Fo­to: Nils Meilvang

I et in­ter­view med den rus­si­ske ud­ga­ve af Eu­rosport for­kla­rer Oleg Tin­kov for før­ste gang i dyb­den, hvor­for han først sus­pen­de­re­de og si­den fy­re­de Bjar­ne Ri­is fra Tin­koff- Saxo.

Oleg Tin­kov kan ba­re ik­ke la­de væ­re. På trods af at par­ter­ne – Bjar­ne Ri­is og Oleg Tin­kov – blev eni­ge om ik­ke at ud­ta­le sig me­re om af­ske­di­gel­sen af den dan­ske team ma­na­ger, for­tæl­ler Tin­kov nu al­li­ge­vel om år­sa­gen til, at den ri­ge hol­de­jer be­slut­te­de sig for at skub­be Ri­is ud i kul­den.

Ef­ter fy­rin­gen har der væ­ret man­ge bud på, hvor­for den ik­ke gik læn­ge­re for Bjar­ne Ri­is, men Tin­kov sky­der iføl­ge radsport- news. com det he­le ned i in­ter­viewet med det rus­si­ske Eu­rosport.

» Jeg har fy­ret Ri­is, for­di han fak­tisk ik­ke la­ve­de no­get til sidst. Han fun­ge­re­de i vir­ke­lig­he­den ik­ke som ma­na­ger, « si­ger Oleg Tin­kov.

Må­ske har Oleg Tin­kov i læn­ge­re tid over­ve­jet at fy­re Bjar­ne Ri­is, men hvis re­sul­ta­ter­ne hav­de væ­ret bed­re i be­gyn­del­sen af sæ­so­nen for Tin­koff- Saxo, kun­ne der mu­lig­vis sta­dig ha­ve væ­ret plads til dan­ske­ren på hol­det. Men hver­ken Al­ber­to Con­ta­dor el­ler Pe­ter Sa­gan har le­ve­ret end­nu i 2015.

Måt­te ven­te på Ri­is

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger blev en mid­dag i by­en skel­sæt­ten­de for brud­det. Af­te­nen før start­skud­det til Tir­renoAdri­a­ti­co var Bjar­ne Ri­is ta­get på re­stau­rant­be­søg i ven­ners lag. Oleg Tin­kov duk­ke­de an­gi­ve­ligt uan­meldt op og måt­te ven­te på Bjar­ne Ri­is til et godt styk­ke ud på nat­ten. Det kan ha­ve væ­ret den nok så be- røm­te drå­be for Oleg Tin­kov, der fik van­det i bæ­ge­ret til at lø­be ud over kanten.

Uan­set hvad der i sid­ste en­de fik kæ­den til at hop­pe af i sam­ar­bej­det, vir­ker Tin­kov ge­ne­relt ik­ke til at ha­ve væ­ret im­po­ne­ret over Ri­is’ ar­bejds­ind­sats.

» Han ( Ri­is, red.) kom kun til lø­be­ne og gav ryt­ter­ne de­res des­si­ner. Jeg me­ner, at det er li­ge så me­get min funk­tion som ejer, som det var hans som team ma­na­ger, « si­ger Oleg Tin­kov.

Med ud­ta­lel­sen gi­ver rus­se­ren ny næ­ring til de hi­sto­ri­er, der har væ­ret frem­me om, at han hel­le­re end ger­ne blan­der sig i det tak­ti­ske i for­hold til lø­be­ne, hvil­ket el­lers har væ­ret en stor del af Ri­is’ an­svar.

Ste­ven de Jongh har over­ta­get ef­ter Ri­is, og hol­læn­de­ren er nu le­den­de sport­s­di­rek­tør på Tin­kof­fSaxo.

Oleg Tin­kov løf­ter i et in­ter­view slø­ret for, hvor­for han valg­te at fy­re Bjar­ne Ri­is som team ma­na­ger på Tin­koff- Saxo- hol­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.