Aal­borg og BSV på sik­ker se­mi­fi­na­le- kurs

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FOR­VEN­TE­DE SEJ­RE Las­se Vø­ge lavg@ spor­ten. dk

Aal­borg og Bjer­ring­bro- Sil­ke­borgs hånd­bold­her­rer trom­ler – helt som for­ven­tet – mod DM­se­mi­fi­na­ler­ne.

Beg­ge hold tog i går de­res an­den sejr i play­off- grup­pen, og der­med er vej­en til me­dal­je­kam­pe­ne ba­net.

Aal­borg, der har haft en svær pe­ri­o­de med enor­me ne­der­lag i Cham­pions Le­ague og i po­kal­tur­ne­rin­gens Fi­nal 4- stæv­ne, har igen fun­det me­lo­di­en. I sid­ste uge blev det til en sik­ker ude­ba­ne­sejr over GOG, og i går hav­de nord­jy­der­ne hel­ler in­gen pro­ble­mer med at be­sej­re HC Midtjyl­land hjem­me i Gi­gan­ti­um.

31- 27- sej­ren blev pri­mært grund­lagt på en flot før­ste halv­leg, hvor især hjem­me­hol­dets sven­ske bag­spil­ler, Emil Berg­gren, tog godt fra. En 17- 11- fø­ring kun­ne aal­bor­gen­ser­ne gå til pau­se med.

Ved stil­lin­gen 24- 16 midt­vejs i an­den halv­leg var sej­ren for længst sik­ret, og Aal­borg kun­ne uden stør­re kon­se­kven­ser gea­re ned, hvil­ket gæ­ster­ne ud­nyt­te­de til at py­n­te på re­sul­ta­tet.

Sled sig til sej­ren

Bjer­ring­bro- Sil­ke­borg måt­te sli­de en del me­re for de to po­int, da GOG i går ef­ter­mid­dag kom på be­søg. 2624 end­te op­gø­ret ef­ter 60 in­ten­se mi­nut­ter.

Syd­fyn­bo­er­ne var kom­met til Bjer­ring­bro med en am­bi­tion om at lø­be vær­ter­ne over en­de med det vel­kend­te GOG- va­re­mær­ke – det hid­si­ge kon­tr­a­spil.

Den plan lyk­ke­des for­nemt i før­ste halv­leg, som gæ­ster­ne vandt med 14- 13. Men med en fly­ven­de Sø­ren Ras­mus­sen i Bjer­ring­broSil­ke­borg- må­let fik hjem­me­hol­det ef­ter­hån­den over­ta­get.

Og da streg­kæm­pen Mi­cha­el Knudsen score­de til 26- 24 kort før tid, var sej­ren i hus for Pe­ter Breds­dor­f­fs trop­per.

Aal­borg og BSV har nu hen­holds­vis seks og fem po­int i play­of­f­grup­pen. GOG og HC Midtjyl­land har beg­ge nul po­int. Der re­ste­rer fi­re run­der.

Aal­borg- træ­ner Jesper Jensen kan glæ­de sig over en frem­ra­gen­de start på DM­slut­spil­let. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.