Den grim­me­ste i hal­len

Es­b­jerg- forwar­den Su­ne Hjul­mand tror på fi­na­le- co­me­ba­ck

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TIRS­DAG 7. APRIL 2015

ME­TAL LI­GA­EN, 3. FI­NA­LE­KAMP

TV 2 Sport kl. 19.25

Es­b­jerg fø­rer 2- 0 i se­ri­en re­præ­sen­tant for den ny ge­ne­ra­tion af Es­b­jerg- spil­ler­ne, som ef­ter nog­le ma­gre år er til­ba­ge, hvor det er sjovt.

» Nu tror man må­ske, at lø­bet er kørt ( Søn­derjy­ske fø­rer 2- 0 i kam­pe, red.). Selv­føl­ge­lig er den ik­ke det. Vi har ik­ke ramt ni­veau­et fra kvart- og se­mi­fi­na­len, det in­drøm­mer jeg, men jeg tror sta­dig på det. Er der én af spil­ler­ne, der ik­ke tror på det, be­hø­ver han ik­ke ta­ge med bus­sen til Vo­jens. Men jeg lover dig, at al­le er med, « si­ger han.

» Vi hav­de fle­re chan­cer til at prik­ke den ind hos Søn­derjy­ske i Es­b­jerg, og hav­de de­res må­l­mand ( Jo­ni Myl­ly­koski, red.) ik­ke stå­et på ho­ve­d­et, kun­ne det ha­ve set an­der­le­des ud. «

Bed­ste ven­ner

Bli­ver Su­ne Hjul­mand ik­ke dansk me­ster i år, er han ik­ke i tvivl om, at det nok skal lyk­kes en dag.

Om ik­ke før, så når hans bed­ste ven, Phi­lip Lar­sen, ven­der til­ba­ge til Es­b­jerg fra sin kar­ri­e­re i NHL og KHL.

At Su­ne Hjul­mand og den ét år yn­gre Phi­lip Lar­sen er bed­ste ven­ner, var der el­lers ik­ke me­get, der ty­de­de på, da de før­ste gang stod over for hin­an­den på isen i skøjte­hal­len

Phi­lip Lar­sen var mødt op som seks- årig i ud­styr, som ik­ke lig­ne­de dét, den me­re ’ pro­fes­sio­nel­le og ru­ti­ne­re­de’ Su­ne Hjul­mand spil­le­de i.

Da BT for no­gen tid si­den tal­te med Phi­lip Lar­sen, for­tal­te han, at Su­ne Hjul­mand hav­de kaldt ham ’ den grim­me­ste i hal­len’.

Græ­de­fær­dig var han kom­met hjem og hav­de sagt til sin far, at han ik­ke vil­le spil­le is­ho­ck­ey me­re.

» Jo, jeg hu­sker det godt. Phi­lip og jeg har mo­ret os over det man­ge gan­ge si­den. Hel­dig­vis var der en god ke­mi m e l l e m os, og det er der sta­dig, « si­ger Su­ne Hjul­mand.

» Nu har vi en af­ta­le om, at vi vil slut­te kar­ri­e­ren sam­men her i Es­b­jerg som dan­ske me­stre. «

Es­b­jerg- kap­ta­j­nen Su­ne Hjul­mand har sta­dig tro­en på, at ve­stjy­der­ne kan ven­de til­ba­ge til den dan­ske is­ho­ck­ey­t­ro­ne el­le­ve år ef­ter den se­ne­ste tri­umf.

Fo­to: To­ny Brø­ch­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.