Sæt og match, Oba­ma

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki be­sej­re­de ver­den­set­te­ren

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Det er ik­ke kun ver­den­se­li­ten i ten­nis, Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki dy­ster mod. I går tog hun så­le­des et slag ten­nis med ver­dens mest magt­ful­de mand - USAs præ­si- dent Ba­ra­ck Oba­ma bag det Hvi­de Hus.

Den dan­ske ten­nis­stjer­ne var in­vi­te­ret til Det Hvi­de Hus for at del­ta­ge ved det år­li­ge Whi­te Hou­se ’ Ea­ster Egg Roll’ sam­men med en mas­se ame­ri­kan­ske sport­s­u­dø­ve­re - blandt dem NFL- spil­le­ren Ry­an Ker­ri­gan, der ved ad- skil­li­ge tid­li­ge­re lej­lig­he­der er ble­vet spot­tet sam­men med net­op Woz­ni­a­cki.

Præ­si­den­ten skul­le an­gi­ve­ligt ha­ve vist et ri­me­lig ta­lent på ten­nis­ba­nen i kam­pen mod ver­dens­rang­li­stens num­mer fem, men der blev ik­ke ført no­gen sco­re, og det står der­for hen i det uvis­se, om Woz­ni­a­cki be­sej­re­de ver- dens mest magt­ful­de mand.

Sel­ve nav­net ’ Ea­ster Egg Roll’ re­fe­re­rer til ’ æg­gerul­le­kon­kur­ren­cen’, hvor bør­ne­ne tril­ler et æg med en træ­ske, men det tra­di­tions­ri­ge ar­ran­ge­ment, der kø­rer på sit 137. år, har des­u­den hvert år et spe­ci­elt te­ma.

USAs nu­væ­ren­de præ­si­dent­par, Mi­chel­le og Ba­ra­ck Oba­ma, af­holdt de­res før­ste Whi­te Hou­se Ea­ster Egg Roll i 2009, og den­gang var te­ma­et - præ­cis li­ge­som i år - fo­kus på en sund og ak­tiv livsstil.

I år hed te­ma­et # Gim­meFi­ve, og det ud­for­dre­de ame­ri­ka­ne­re over he­le lan­det til at kom­me med fem ting, de gør for at spi­se bed­re, væ­re me­re ak­ti­ve, og le­ve et sun­de­re liv

Gårs­da­gens ar­ran­ge­ment bød på sports- og fit­nes­szo­ner, hvor Woz­ni­a­cki alt­så ud­for­dre­de præ­si­den­ten til en ten­niskamp, samt mad­lav­nings­kur­ser og på­ske­klas­si­ke­re som æg­gerul­let og skat­tej­agt.

Præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma hav­de fle­re go­de bol­de mod Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki i årets ’ Ea­ster Egg Roll’, og stem­nin­gen var rig­tig god. Fo­to: AFP

Jep­pe Mel­chi­or Mik­kel­sen je­mi@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.