Thor­nings

10 år op ad bak­ke

BT - - VOORZIJDE PAGINA - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk

Den 12. april kan Hel­le Thor­ningS­ch­midt fejre sit 10 års ju­bilæum som par­ti for­mand. Si­den hun til­t­rå­d­te, er det stort set kun gå­et ned ad bak­ke med po­pu­la­ri­te­ten: Først røg væl­ger­ne, så røg med­lem­mer­ne, og så røg til­li­den til hen­de.

Men de se­ne­ste me­nings må­lin­ger ty­der på, at hun nu en­de­lig ef­ter ti år kan be­gyn­de at op­le­ve med­vind.

Kasper Møller Han­sen er pro­fes­sor og valg­for­sker på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Han me­ner, det er for tid­ligt at vur­de­re, hvil­ket ef­ter­mæ­le Hel­le Thor­ningS­ch­midt vil få. Hen­des si­tu­a­tion har væ­ret helt unik i for­hold til man­ge tid­li­ge­re par­ti­le­de­re og stats­mi­ni­stre.

» Her i 2015 har hun få­et me­re og me­re suc­ces. Først med nytårs­ta­len, hvor hun sat­te fo­kus på sig selv, og se­ne­re bå­de med sin rol­le un­der ter­r­or­ansla­get samt de ud­spil, hvor vi har set hen­des an­sigt. Det har vir­ket, og hun har få­et truk­ket nog­le væl­ge­re til­ba­ge over mid­ten igen. Nu la­der det til, at frem­gan­gen i me­nings­må­lin­ger­ne be­gyn­der at bi­de sig fast, « si­ger Kasper Møller Han­sen.

Sam­me ni­veau som i 2011

Den se­ne­ste me­nings­må­ling, som Epi­ni­on har la­vet for DR, vi­ser, at Thor­ning nu næ­sten har ført sit par­ti til­ba­ge på de 24,8 pct., hvor det lå ved val­get i 2011. Der mang­ler blot 0,9 pct. El­lers har der i he­le hen­des stats­mi­ni­ster­pe­ri­o­de kun væ­ret en en­kelt me­nings­må­ling, hvor hun har lig­get på ni­veau med 2011, og det var i ju­ni må­ned sid­ste år, hvor Lars Løk­ke Ras­mus­sen stod i sit livs po­li­ti­ske kri­se.

Kasper Møller Han­sen me­ner, at der er en na­tur­lig for­kla­ring på, hvor­for væl­ger­ne har svig­tet Thor­ning ind­til nu.

» Det har væ­ret en me­get svær pe­ri­o­de for hen­de bå­de som op­po­si­tions­le­der og som stats­mi­ni­ster. Lan­det har væ­ret i kri­se, og pe­ri­o­den har væ­ret præ­get af øko­no­mi­ske van­ske­lig­he­der af en helt sær­lig ka­rat. Hun har ik­ke som Fogh haft mas­ser af pen­ge at gø­re godt med, men har væ­ret tvun­get til at gen­nem­fø­re upo­pu­læ­re re­for­mer, « si­ger Kasper Møller Han­sen.

Bå­ret frem af op­ti­mis­me

Han har og­så hæf­tet sig ved, at hen­des op­bak­ning be­gynd­te at fal­de me­get hur­tigt ef­ter, at hun var ble­vet valgt som for­mand i 2005.

» Hun blev bå­ret frem af en enorm op­ti­mis­me, og for­vent­nin­ger­ne til hen­de var me­get hø­je. Selv­om hun hav­de sagt, at hun kun­ne slå Anders Fogh, så gjor­de hun det ik­ke i 2007. Men hun slog Løk­ke i 2011, blandt an­det for­di hun fik truk­ket væl­ge­re henover mid­ten. Hen­des pro­blem var, at hun ik­ke kun­ne le­ve op til for­vent­nin­ger­ne, for­di vi løb ind i fi­nanskri­sen. «

En af par­ti­fæl­ler­ne er tid­li­ge­re in­den­rigs­mi­ni­ster og borg­me­ster i Aar­hus Thor­kild Si­mon­sen. Han blev født i 1926, hvor Stau­ning var for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Si­den den­gang har Stau­ning haft 10 ef­ter­føl­ge­re på for­mand­spo­sten med Thor­ning som det se­ne­ste skud på stam­men. Og Thor­kild Si­mon­sen vur­de­rer, at hun har kla­ret det rig­tig godt i det sel­skab.

» Hun har bå­de væ­ret den før­ste kvin­de på for­mand­spo­sten og den før­ste, der er valgt di­rek­te af med­lem­mer­ne. Det gi­ver hen­de et godt fun­da­ment. Hun har vist bå­de mod og styr­ke som stats­mi­ni­ster, selv­om hun er ble­vet kri­ti­se­ret vold­somt. Hun har al­tid sva­ret al­le hø­fligt og ven­ligt. Og så har hun for­må­et at sam­le par­ti­et. I dag har de for­skel­li­ge grup­pe­rin­ger et godt for­hold til hin­an­den, « si­ger Thor­kild Si­mon­sen.

Kun­ne ik­ke ha­ve gjort an­det

Han frem­hæ­ver og­så, at Thor­ning for­må­e­de at sam­le hen­des og Frank Jen­sens flø­je ef­ter val­get og i dag har et tæt sam­ar­bej­de med ham. Så alt i alt kun­ne Thor­ning ik­ke ha­ve gjort tin­ge­ne me­get bed­re i Si­mon­sens op­tik.

» Må­ske kan hun og­så vin­de næ­ste valg, hvis hun kom­mer op på sam­me ni­veau som ved val­get. Li­ge nu er vi op­pe igen, men hun skal ven­te med at ud­skri­ve valg til ef­ter fe­ri­en, så De Ra­di­ka­le og SF og­så kom­mer op igen. Og man må jo ba­re kon­sta­te­re, at med de ue­nig­he­der der er i blå blok, så bli­ver det i hvert fald svært for Løk­ke at skul­le dan­ne re­ge­ring, « si­ger Thor­kild Si­mon­sen.

Hun har bå­de væ­ret den før­ste kvin­de på for­mand­spo­sten og den før­ste, der er valgt di­rek­te af med­lem­mer­ne. Det gi­ver hen­de et godt fun­da­ment.

Thor­kild Si­mon­sen ( S)

Hel­le Thor­ning- Sch­midt vin­der den 12. april kam­pen om for­mand­spo­sten hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne med 53 pct. af med­lem­mer­nes stem­mer over sin mod­kan­di­dat Frank Jensen ( nu­væ­ren­de næst­for­mand og over­borg­me­ster i Kø­ben­havn, red.) og bli­ver før­ste kvin­de­li­ge for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. De før­ste da­ge ef­ter sti­ger med­lem­stal­let, men der­ef­ter be­gyn­der det at fal­de. Hun ry­ger hur­tigt i kon­flikt med par­ti­fæl­len Bjar­ne Laust­sen, der mod­sæt­ter sig, at hun vil over­ve­je æn­drin­ger i ef­ter­løn­nen. Thor­ning fy­rer San­dy Brinch som so­ci­al­ord­fø­rer, og be­skyld­nin­ger om en dik­ta­to­risk le­del­ses­stil be­gyn­der så småt at slå gen­nem.

Thor­ning bru­ger året på at sæt­te sit hold. Hen­rik Sass Lar­sen er in­de i var­men, mens den po­li­ti­ske ord­fø­rer Lot­te Bunds­gaard ry­ger ud. Un­der Muham­med- kri­sen und­la­der Thor­ning i mod­sæt­ning til an­dre par­ti­le­de­re at kri­ti­se­re re­ge­rin­gen for dens hånd­te­ring af kri­sen. Ef­ter en må­neds hårdt pres går hun dog ud og kal­der Ven­stres ord­fø­rer for ’ et løst­gå­en­de mis­sil’. Lo­kal­po­li­ti­ke­re be­gyn­de­re at ef­ter­ly­se mær­kesa­ger.

Thor­ning og SFs for­mand Vil­ly Søvn­dal læg­ger en fæl­les plan for at kom­me i re­ge­ring sam­men og præ­sen­te­rer skat­teud­spil­let ’ Fair for­an­dring’. De Ra­di­ka­le vil bli­ve in­vi­te­ret med, hvis de kan til­slut­te sig ind­hol­det. Ved kom­mu­nalval­get går So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne til­ba­ge fra 34,3 pct. til 30,7 pct.

En ræk­ke borg­me­stre sky­der Thor­nings for­slag om 29 vel­færds­ret­tig­he­der ned. Ved fol­ke­tings­val­get i novem­ber ta­ber So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne to man­da­ter og går til­ba­ge til 45 man­da­ter.

Hel­le Thor­ningS­ch­midt an­sæt­ter Noa Re­ding­ton som sin sær­li­ge rå­d­gi­ver. Hun of­fent­lig­gør i to kro­nik­ker sit bud på et frem­ti­digt vel­færds­sam­fund, hvor hun læ­ner sig op ad en New La­bour- mo­del, som på om­rå­der de­ler mål og mid­ler med den da­væ­ren­de re­ge­ring. På kon­gres­sen hol­der Svend Auken sin sid­ste ta­le. Han dør året ef­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.