Ya­hya Has­san holdt ene­ta­le

Den un­ge dig­ter stil­ler op for Na­tio­nal­par­ti­et til fol­ke­tings­val­get

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

KAR­RI­E­RESKIFT

Han blev stjer­ne fra den ene dag til den an­den, da digtsam­lin­gen ’ Ya­hya Has­san’ ram­te bog­hand­ler­ne for halvan­det år si­den. Si­den har den ba­re 19- åri­ge Ya­hya Has­san, der er op­vok­set i et ghet­to­om­rå­de i Aar­hus, væ­ret en kon­tro­ver­si­el skik­kel­se i den dan­ske de­bat.

Has­san blev ud­sat for vol­de­li­ge over­fald i for­bin­del­se med sin digtsam­ling, men har og­så selv for ny­lig mod­ta­get en be­tin­get fængsels­dom for vold. Og så er han al­tid god for en pro­vo­ke­ren­de kom- men­tar - som for ek­sem­pel den­gang da han jo­ke­de med at ha­ve mod­ta­get oral­sex fra Pia Kjær­s­gaard.

Skat­tepo­li­tik og småka­ger

Og nu skal dig­te­ren væ­re po­li­ti­ker. I hvert fald hvis det lyk­kes ham og de tre Ah­mad­brød­re fra Na­tio­nal­par­ti­et at sam­le væl­ge­rer­klæ­rin­ger nok til at bli­ve op­stil­lings­be­ret­ti­ge­de til det fo­re­stå­en­de fol­ke­tings­valg.

Den pro­vo­ke­ren­de stil har han ik­ke lagt på hyl­den. Hel­ler ik­ke hans kær­lig­hed til ord.

På pres­se­mø­det i Kø­ben­havn i går tal­te Has­san i he­le 60 mi­nut­ter uden næ­sten på no­get tids­punkt at hol­de øjen­kon­takt med de man­ge frem­mød­te jour­na­li­ster el­ler de se­e­re, der fulg­te med i den li­ve­trans­mit­te­re­de be­gi­ven­hed. Alt fra Dan­marks fl ygt­nin­gepo­li­tik og de po­li­ti­ske par­ti­er blev rev­set med vred vel­ta­len­hed, men Has­san fandt og­så plads til me­re jord­næ­re sprog­blom­ster. Dan­mark blev ek­sem­pel­vis om­talt som en ’ pu­ber­tets­pla­get lil­le­bror’, der bå­de ’ gyl­per’ og ’ tis­ser i sen­gen’, mens den is­la­mi­ske grup­pe Hizb ut- Ta­hrir blev om­talt som en ’ vor­te’ af den kon­tro­ver­si­el­le dig­ter, som ik­ke kom nær­me­re ind på Na­tio­nal­par­tiets po­li­ti­ske mær­kesa­ger.

» Skat­tepo­li­tik, småka­ger og hvad vi gør i bør­ne­ha­ver­ne, er no­get, vi ud­vik­ler hen ad vej­en, « lød det kæk­ke svar til Hen­rik Qvortrup.

BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Søs Ma­rie Serup kal­der Has­san for en ’ lar­me- kan­di­dat, der kan rå­be op med be­stem­te bud­ska­ber, som der­med pres­ses ind på dags­or­de­nen, men po­li­tisk magt får han næp­pe’.

Kæm­per mod ti­den

Nu kan bor­ge­re nem­lig af­gi­ve de­res væl­ge­rer­klæ­ring på net­tet og un­der­skri­ve den med en­ten mu­sen på com­pu­te­ren el­ler ved hjælp af touch scre­en på mo­bil­te­le­fon el­ler tab­let. Par­ti­et sen­der der­ef­ter den di­gi­ta­le er­klæ­ring til un­der­skri­ve­rens kom­mu­ne, der så sen­der den god­kend­te væl­ge­rer­klæ­ring til bor­ge­ren. Ved­kom­men­de skal så ta­ge et bil­le­de af den­ne er­klæ­ring el­ler scan­ne den ind og så sen­de den til Na­tio­nal­par­ti­et.

De 20.260 god­kend­te væl­ge­rer­klæ­rin­ger skal afl eve­res til øko­no­mi- og in­den­rigs­mi­ni­ste­ren se­ne­st 15 da­ge før et fol­ke­tings­valg. For­man­den for Na­tio­nal­par­ti­et, Kas­hif Ah­mad, un­der­stre­ge­de da og­så på pres­se­mø­det, at Na­tio­nal­par­ti­et kæm­per mod ti­den. jukr

Pres­sen var mødt talstærkt op, da den un­ge dig­ter Ya­hya præ­sen­te­re­de sig som fol­ke­tings­kan­di­dat for Na­tio­nal­par­ti­et.

Fo­to: Si­mon Skip­per

Na­tio­nal­par­tiets for­mand, Kas­hif Ah­mad, har travlt.

Fo­to: Si­mon Skip­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.