Di­gi­tal hjælp til Ya­hya Has­san

BT - - NYHEDER -

VALG

Det er ik­ke helt nemt at få et nyt par­ti på stem­me­sed­len. For at bli­ve op­stil­lings­be­ret­ti­get kræ­ver det, at par­ti­et le­ve­rer så­kald­te væl­ge­rer­klæ­rin­ger, der sva­rer til 1/ 175 af de gyl­di­ge stem­mer ved det se­ne­ste valg - det vil si­ge 20.260 er­klæ­rin­ger fra dan­ske stats­bor­ge­re.

Tid­li­ge­re be­tød den pro­ces lan­ge da­ge i gå­ga­der, på bytor­ve og om­kring stor­cen­tre for de hå­be­ful­de po­li­ti­ke­re for at få po­ten­ti­el­le me­nings­fæl­ler til at skri­ve un­der.

Men i slut­nin­gen af sid­ste år gik en ny di­gi­tal løs­ning en­de­lig igen­nem, og det gør det væ­sent­ligt nem­me­re for Na­tio­nal­par­ti­et at nå at bli­ve klar til det fol­ke­tings­valg, der se­ne­st kom­mer til at fi nde sted 15. sep­tem­ber i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.