Valg­kamp er i gang

BT - - DEBAT - VALG­LØF­TER Hvi­d­ov­re OVER­FØR­SELS­IND­KOMST Kø­ben­havn Ø

Ole En­gell

Man kan vir­ke­lig hø­re på Hel­le Thor­ning- Sch­midt, at valg­kam­pen er skudt i gang, idet hun ik­ke i he­le hen­des re­ge­rings­pe­ri­o­de har haft så me­get ti­l­overs for folk, der le­ver af over­fø­rel­ses­ind­kom­ster, som hun har li­ge nu. Hun sky­der alt ned, der hand­ler om at re­gu­le­re de om­tal­te ind­kom­ster i ned­ad­gå­en­de ret­ning, og det er fra hen­de og hen­des re­ge­ring helt nye to­ner.

Og­så re­ge­rings­part­ne­ren Mor­ten Øster­gaard er plud­se­lig kom­met frem med nye to­ner, der skul­le hjæl­pe de grup­per, der er på over­fø­rel­ses­ind­komst, og det lig­ner så san­de­lig hel­ler ik­ke ham el­ler hans par­ti.

Men fæl­les for dem beg­ge er, at de ik­ke på no­get tids­punkt i de­res re­ge­rings­pe­ri­o­de har nævnt no­get om, at de fol­ke­pen­sio­ni­ster, der er her i lan­det, skul­le ha­ve et løft , hvil­ket Thor­ning jo klart lo­ve­de i den valg­kamp, der brag­te hen­de til mag­ten. Men det er nok og­så et af de løft er, som er ble­vet glemt. Så det, hun lover i den­ne valg­kamp, bli­ver jo nok hel­ler ik­ke til no­get, hvis hun skul­le bli­ve gen­valgt.

Flem­m­ing Franklin Fischer

Det er angst­frem­kal­den­de og sår­en­de, at man dag­ligt læ­ser, at man vil skæ­re i over­før­sels­ind­kom­ster­ne; helt op til 4.000 kr om må­ne­den. Så bli­ver der kø hos de hjem­lø­se. Vi, de sy­ge, de gam­le og de ud­stød­te, har ik­ke bedt om at kom­me i den si­tu­a­tion. Det er slemt nok at bli­ve råbt ad; at man er en nas­se­røv og lig­ger sam­fun­det til byr­de, m. m. Vi und­skyl­der, at vi er til og kan ude­mær­ket se det be­ti­me­li­ge i, at vi for­svin­der, så vi ik­ke læn­ge­re er en byr­de. 60 mil­li­ar­der ko­ster vi.

Men in­den I ja­ger os på ga­den, så for­tæl os li­ge, hvad de for­skel­li­ge kri­ge, vi er med i, ko­ster, hvor man­ge mil­li­ar­der der er i skat­te­ly, for ik­ke at ta­le om sort ar­bej­de.

Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) på be­søg hos Tau­lov Me­je­ri. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.