Ja, la­ve­re ydel­ser mo­ti­ve­rer folk

BT - - DEBAT - KRI­STI­AN JENSEN

Næst­for­mand i Ven­stre

loft over, hvor me­get man sam­let set kan få i ydel­ser som kon­tant­hjælp, bo­ligsik­ring, bør­ne­pen­ge og den slags, for­di vi kan se, at det, man kan få i ydel­ser dag, kan be­lø­be sig helt op til 451.215 kr. for en fa­mi­lie med tre børn. Det sy­nes vi gan­ske en­kelt er for stort et be­løb og for lil­le en for­skel i for­hold til dem, der er på ar­bej­de i lav­t­lønsjob.

VI FO­RE­SLÅR ET

et loft over, hvor me­get i off ent­li­ge ydel­ser man kan

VED AT SÆT­TE

få, bli­ver ge­vin­sten ved at ta­ge et ar­bej­de stør­re. Det be­ty­der, at man i hø­je­re grad bli­ver mo­ti­ve­ret til at sø­ge ar­bej­de – og må­ske end­da ar­bej­de, der lig­ger læn­ge­re væk fra ens bopæl.

90.000 øst­eu­ro­pæ­e­re, der har få­et job i Dan­mark, og det vil væ­re til gavn for Dan­mark, hvis fl ere af de job kun­ne be­sæt­tes af de dan­ske­re, der i dag er uden for ar­bejds­mar­ke­det. Når 90.000 øst­eu­ro­pæ­e­re kan få ar­bej­de, må man ba­re si­ge, at der er alt­så no­get ar­bej­de at få. Der er for man­ge, der ik­ke har en til­s­træk-

DER ER OVER

ke­lig øko­no­misk ge­vinst ved at ta­ge et ar­bej­de.

er Dan­marks øko­no­mi ik­ke tru­et, men på lidt læn­ge­re sigt er dansk øko­no­mi ud­for­dret i for­hold til, at vi be­gyn­der at få sto­re un­der­skud på sta­tens bud­get­ter fra 2020 og fre­m­eft er. Og det gør, at den vel­færds­mo­del, vi ken­der i dag, ik­ke vil kun­ne op­ret­hol­des, hvis ik­ke vi får ta­get nye ini­ti­a­ti­ver og re­for­mer, der gør, at nog­le fl ere kom­mer ud på ar­bejds­mar­ke­det og yder en ind­sats for, at vi får skabt vel­stand i Dan­mark.

PÅ KORT SIGT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.