Nej, fl ere fat­ti­ge ska­ber ik­ke job

BT - - DEBAT - AS­GER AAMUND

Be­sty rel­ses­for­mand

vej­en frem at sæt­te ydel­ser­ne ned, og du får ik­ke en bred fol­ke­lig vel­stand ved at spa­re dig til det. Det kan godt væ­re, at der er nog­le af de so­ci­a­le ydel­ser, der er for hø­je, men du bli­ver ik­ke ri­ge­re af at gø­re na­bo­en til tig­ger. Det er en me­get, me­get fat­tig og fan­ta­si­løs vej ba­re at spa­re på over­før­sels­ind­kom­ster­ne. Det fø­rer ik­ke til, at vi bli­ver ri­ge­re, men det fø­rer til, at nog­le an­dre bli­ver fat­ti­ge­re. Du kan ik­ke hek­se nye job frem på den her må­de.

DET ER IK­KE

Det er ud­bud­det af job, der skal gø­res no­get ved, og du får ik­ke fl ere job på mar­ke­det, for­di du sæt­ter ydel­ser­ne ned.

tvin­ge nog­le på kon­tant­hjælp til at ta­ge no­get ar­bej­de, de el­lers ik­ke vil­le ud­fø­re. Men du kan ik­ke hek­se nye job frem ved at sæt­te ydel­ser­ne ned. Man­ge af de ar­bejds­lø­se er des­pe­ra­te og har skre­vet hund­red­vis af an­søg­nin­ger uden at få svar. De vil al­le sam­men ger­ne ha­ve et ar­bej­de, og hvis man ba­re sæt­ter de­res ydel­ser ned, vil det ik­ke hjæl­pe, for der er sim­pelt­hen

DU KAN NOK

ik­ke ar­bej­de nok til dem.

dan­ske­re på over­før­sels­ind­komst, og man­ge af dem har slet ik­ke de kom­pe­ten­cer, der eft er­spør­ges på ar­bejds­mar­ke­det. Vi har en eft er­spørgsel eft er ar­bej­de, der er an­der­le­des end det, vi kan til­by­de. Og der­for kan det ik­ke nyt­te no­get at tro, at man kan tryl­le folk i ar­bej­de ved at ta­ge ydel­ser­ne fra dem. Der skal en om­sko­lings­pro­ces til, for der kom­mer en stor eft er­spørgsel eft er ar­bejds­kraft i frem­ti­den, men det er desvær­re eft er no­get an­det, end det vi kan til­by­de.

VI HAR 800.000

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.