PA­NE­LET

BT - - DEBAT -

PE­TER MO­GEN­SEN Det at væ­re en god po­li­ti­ker kræ­ver no­get vi­den og ind­sigt, så der går alt­så nog­le år, in­den han kan no­get som helst som po­li­ti­ker. Men kom­mer par­ti­et ind, så vil Ya­hya Has­san po­ten­ti­elt kun­ne sæt­te en vær­dipo­li­tisk dags­or­den. Han er en emi­nent dig­ter, og det skul­le han hol­de sig til, for det er hans styr­ke, og der er han fri og kan ud­fol­de sig, som han vil, og han kan ud­for­dre bå­de os gam­mel­dan­ske­re og ny­dan­ske­re. Som po­li­ti­ker bli­ver han lov­gi­ver – det er ik­ke ba­re et de­bat­forum.

Me­get af det, Na­tio­nal­par­ti­et si­ger, kan jeg gen­fi nde hos En­heds­li­sten, og det er en svær kon­kur­ren­ce. Men det er det før­ste re­ne ind­van­drer­par­ti i Dan­mark, og spørgs­må­let er, om der er be­hov for det. Det kan me­get let en­de som stem­me­spild.

Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.