Nu skal øst­kri­mi­ne

Nye tal fra Kri­mi­nal­forsor­gen vi­ser end­nu en gang stig­ning i an­tal­let af ind­sat­te fra Øst­eu­ro­pa

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk

An­tal ind­sat­te fra Øst­eu­ro­pa ( EU10)* i fængs­ler og ar­re­st­hu­se i Dan­mark

– her­af fra Ru­mæ­ni­en

ØST­KRI­MI­NEL­LE

An­tal­let af øst­eu­ro­pæ­i­ske ind­sat­te i dan­ske fængs­ler er ble­vet næ­sten fi­redoblet si­den 2006. Det vi­ser helt nye tal fra Kri­mi­nal­forsor­gen, som bli­ver of­fent­lig­gjort i dag.

Kri­mi­nal­forsor­gens sta­ti­stik er ud­ført på en gi­ven dag i novem­ber må­ned 2014. Den vi­ser, at der var 290 øst­eu­ro­pæ­i­ske ind­sat­te, her­af 163 ale­ne fra Ru­mæ­ni­en. Nu vars­ler ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen ( S), at hun vil sæt­te hårdt mod hårdt. Græn­se­kon­trol­len skal styr­kes, po­li­ti­et skal ha­ve fle­re res­sour­cer, og fle­re ind­sat­te skal sen­des hjem til af­so­ning.

» Først og frem­mest er de man­ge øst­eu­ro­pæ­i­ske kri­mi­nel­le en re­el trus­sel mod vo­res sik­ker­hed. Det gæl­der alt fra de­res tri­ck­ty­ve­ri­er på Kø­ben­havns Ho­ved­ba­ne­gård til ind­brud og hjem­me­rø­ve­ri­er. De ska­ber ut­ryg­hed og un­der­gra­ver vo­res al­min­de­li­ge til­l­lids­ful­de må­de at om­gås hin­an­den på. Det skal vi ik­ke ac­cep­te­re, der­for skal de stop­pes, « si­ger Mette Fre­de­rik­sen.

Af­gø­ren­de valg- fak­tor

Fle­re me­nings­må­lin­ger har den se­ne­ste må­ned end­nu en gang be­kræf­tet, at ud­læn­din­gepolítik­ken står til at bli­ve det kom­men­de valgs helt af­gø­ren­de fak­tor. Ind­sat­sen mod øst­kri­mi­nel­le er blot et ele­ment i den de­bat, men pro­ble­met med vok­sen­de og gruop­væk­ken­de hi­sto­ri­er om hjem­me­rø­ve­ri­er har få­et tag i væl­ger­ne. Dansk Fol­ke­par­ti har brugt pro­blem­stil­lin­gen til at fast­hol­de kra­vet om gen- etab­le­ring af græn­se­bom­me­ne, og en un­der­sø­gel­se, som Epi­ni­on la­ve­de for DR i fe­bru­ar, vi­ste, at 60 pct. af væl­ger­ne er eni­ge. Men Mette Fre­de­rik­sen vil me­re end det.

» Dansk Fol­ke­par­ti stik­ker dan­sker­ne blår i øj­ne­ne, når de på­står, at en græn­se­bom vil lø­se pro­ble­met. Det ly­der så rig­tigt, men det er ik­ke en træ­bom, der hol­der hær­de­de kri­mi­nel­le ude. De vil ba­re fort­sæt­te et par ki­lo­me­ter læn­ge­re og så krav­le over heg­net i ste­det. Jeg var selv i Sve­ri­ge i på­sken, og vi kør­te li­ge igen­nem uden at bli­ve stop­pet. Fak­ta er jo, at det er umu­ligt at stop­pe hver ene­ste bil, og det vil og­så væ­re en enorm ge­ne for os al­le sam­men. I ste­det skal po­li­ti­et hur­tigst mu­ligt ha­ve etab­le­ret de nye num­mer­pla­descan­ne­re, så de kan ud­fø­re in­tel­li­gent kon­trol og stop­pe dem, de har en kon­kret mi­stan­ke til. Jeg er sik­ker på, at vi hur­tigt vil se re­sul­ta­ter med de nye scan­ne­re. «

Fængs­let er en ba­de­fe­rie

Men det er ik­ke kun de nem­me græn­se­for­hold, der er år­sa­gen til, at øst­eu­ro­pæ­i­ske kri­mi­nel­le sø­ger mod Dan­mark. Fle­re har på­pe­get, at for­hol­de­ne i dan­ske fængs­ler nær­mest er en ba­de­fe­rie sam­men­lig­net med for­hol­de­ne i hjem­lan­de­ne. Det har ju­stits­mi­ni­ste­ren dog ik­ke tænkt sig at æn­dre på.

» Jeg har det så­dan, at når man kom­mer i fængsel, så er det, for­di man har for­brudt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.