El­le stop­pes ’’

BT - - NYHEDER - Kil­de: Kri­mi­nal­forsor­genKri­mi­na al­forsor­gen GRA­FIK Mette Fre­de­rik­sen ( S)

Fra

Dan­mark Ru­mæ­ni­en Li­tau­en So­ma­lia Tyr­ki­et Ni­ge­ria Irak Po­len Af­g­ha­ni­stan Ma­rok­ko

sig mod spil­le­reg­ler­ne. Men jeg me­ner ik­ke, at vi skal fjer­ne det men­ne­ske­li­ge aspekt fra si­tu­a­tio­nen, som vi ken­der det fra fle­re øst­eu­ro­pæ­i­ske og ame­ri­kan­ske fængs­ler. Til gen­gæld skal vi skær­pe po­li­ti­ind­sat­sen og un­der­sø­ge, om der skal væ­re stør­re kon­se­kven­ser for ud­vi­ste kri­mi­nel­le ud­læn­din­ge, som kom­mer til­ba­ge på trods af et in­drej­se­for­bud. «

Men li­ge nu og her skær­per hun ind­sat­sen for at få øst­kri­mi­nel­le til at af­so­ne i hjem­lan­det, og det er åben­bart let­te­re sagt end gjort.

» Vi har en EU- ram­me­af­ta­le, men der er be­hov for at pres­se me­re på. Der­for har jeg li­ge skre­vet til den nye

An­tal

2.643 163 63 60 53 50 43 39 29 29

Det er ik­ke en træ­bom, der hol­der hær­de­de kri­mi­nel­le ude. De vil ba­re fort­sæt­te et par ki­lo­me­ter læn­ge­re og så krav­le over heg­net i ste­det

EU- kom­mis­sær med op­for­dring om at gø­re det til et fæl­les pro­jekt. Ru­mæ­ner­ne skal selv kun­ne hånd­te­re af­so­nin­gen. Men den­ne her pro­blem­stil­ling er net­op et godt ar­gu­ment for, hvor­for det er vig­tigt at af­skaf­fe rets­for­be­hol­det. Vi skal sæt­te hårdt mod hårdt for at stop­pe dis­se in­ter­na­tio­na­le, kri­mi­nel­le ban­der. «

’ En helt sær­lig ind­sats’

Til ef­ter­å­ret skal der for­hand­les en ny po­li­tisk af­ta­le om po­li­tiets øko­no­mi, som vil ræk­ke fle­re år frem. De for­hand­lin­ger vil Mette Fre­de­rik­sen og­så bru­ge til at skær­pe fo­kus på den græn­se­over­skri­den­de kri­mi­na­li­tet.

» Fore­byg­gel­se af kri­mi­na­li­tet hand­ler ik­ke kun om fle­re res­sour­cer, men og­så om at gø­re tin­ge­ne på en klo­ge­re må­de. Når vi har med or­ga­ni­se­re­de kri­mi­nel­le at gø­re, så kræ­ver det en helt sær­lig ind­sats af po­li­ti­et. Vi så det med ’ Ak­tion Hvep­se­bo’ i fe­bru­ar, hvor det tak­ket væ­re et dyg­tigt ef­ter­forsk­nings­ar­bej­de lyk­ke­des at op­trev­le et net­værk af kri­mi­nel­le ud­læn­din­ge. Det re­sul­te­re­de i 95 an­hol­del­ser, hvor ho­ved­par­ten var fra Ru­mæ­ni­en. Her vil­le en græn­se­bom ik­ke ha­ve gjort no­gen for­skel, men det gjor­de et mo­der­ne ef­ter­forsk­nings­sam­ar­bej­de med en ru­mænsk ef­ter­for­sker, « si­ger Mette Fre­de­rik­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.