’’

BT - - NYHEDER - Kim Øster­bye, for­mand for Fængsels­for­bun­det

Dan­marks pro­blem er, at det bed­re kan be­ta­le sig for en fat­tig ru­mæ­ner at ta­ge til Dan­mark og stjæ­le et par ipads og en cy­kel om må­ne­den

et par ipads og en cy­kel om må­ne­den. For det ud­byt­te kan de for­sør­ge fa­mi­li­en der­hjem­me, og sam­ti­dig selv bo på ene­cel­le i et dansk fængsel, få mad tre gan­ge om da­gen og mu­lig­he­den for at tje­ne pen­ge. «

» De har det som blom­men i et æg. Men selv­om vi byg­ge­de en lor­te­af­de­ling til dem, lod at ta­ge an­svar. Det kan ik­ke væ­re rig­tigt, at en bu­reau­kra­tisk em­beds­mand kan blo­ke­re for hjem­sen­del­sen, så Dan­mark kom­mer til at be­ta­le for at lø­se an­dre lan­des fat­tig­doms­pro­blem. En fængsels­plads i Dan­mark ko­ster gen­nem­snit­ligt 1.300- 1.400 kr. i døg­net, « si­ger Kim Øster­bye. DET VIL RE­GE­RIN­GEN

den nye, in­tel­li­gen­te kon­trol med num­mer­pla­descan­ning i græn­se­om­rå­der­ne.

om der skal væ­re stør­re kon­se­kven­ser for ud­vi­ste kri­mi­nel­le ud­læn­din­ge, som in­drej­ser trods et in­drej­se­for­bud.

IVÆRK­SÆT­TE

UN­DER­SØ­GE

SÆT­TE

STYR­KE

Ru­mæ­ne­re ta­ger på ar­ran­ge­re­de bus­tu­re fra Ru­mæ­ni­en til Kø­ben­havn an­gi­ve­ligt for at be­gå kri­mi­na­li­tet. Og det kan be­ta­le sig for ru­mæ­ne­re, og­så selv­om de en­der i et dansk fængsel, der er som en ba­de­fe­rie i for­hold til op­hold i øst­eu­ro­pæ­i­ske fængs­ler. Det øn­sker ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen ( S) at la­ve om på, men ik­ke ved at sæn­ke stan­dar­den i dan­ske fængs­ler. Fo­to: Martin Syl­vest Andersen/ Si­mon Læs­søe

Fo­kus på po­li­tiets ind­sats mod græn­se­over­skri­den­de kri­mi­na­li­tet ved ef­ter­å­rets po­li­ti­for­hand­lin­ger.

sam­ar­bej­det i EU og med tred­jelan­de for at øge an­tal­let af ud­læn­din­ge, som af­so­ner i hjem­lan­det. Ind­sat­te i dan­ske fængs­ler har go­de for­hold - så go­de, at det kan be­ta­le sig for øst­eu­ro­pæ­e­re at rej­se til Dan­mark og be­gå kri­mi­na­li­tet. Ar­kiv­fo­to: Den­nis Lehmann

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.