’ De har det som blom­men i et æg’

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk

KRI­MI­NA­LI­TET

For­man­den for Fængsels­for­bun­det, Kim Øster­bye, har svært ved at få øje på, hvor­dan det dan­ske fængselsvæ­sen kan få bugt med stig­nin­gen i øst­kri­mi­nel­le.

» Pro­ble­met med øst­kri­mi­nel­le er, at der me­re er ta­le om et fat­tig­doms­pro­blem end et kri­mi­na­li­tets­pro­blem. I Ru­mæ­ni­en er fængs­ler­ne fyldt til ran­den med fat­ti­ge, der er st­u­vet sam­men på få kva­drat­me­ter. Ung­dom­skri­mi­na­li­te­ten er på om­kring 50 pct, me­ner jeg. Dan­marks pro­blem er, at det bed­re kan be­ta­le sig for en fat­tig ru­mæ­ner at ta­ge til Dan­mark og stjæ­le dem le­ve på vand og brød og smed nøg­len til ’ græn­se­bom­men’ væk, vil det ik­ke be­ty­de væ­sent­ligt fær­re øst­kri­mi­nel­le i Dan­mark. De vil­le sta­dig få bed­re vil­kår her end der­hjem­me. «

Af­so­ning i hjem­lan­det

Men hvad er så løs­nin­gen?

» Det ene­ste, der vil hjæl­pe, er, hvis de skal af­so­ne i hjem­lan­det. Of­te bli­ver de ta­get med fin­gre­ne i fa­det, alt­så i en bil fyldt med ty­ve­ko­ster. Så skal de ba­re ha­ve en hur­tig straks­dom og så ud af klap­pen med dem. Ud fra en ri­me­lig­heds­be­tragt­ning kan vi ik­ke le­ve med, at vi ik­ke kan kom­me af med dem, der har få­et en dom. De ru­mæn­ske myn­dig­he­der skal ha­ve ar­men vre­det om og tvin­ges til

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.